Remiss av kompletterande promemoria till betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45) Diarienummer: A2018/01209/ARM

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit till Arbetsmarknadsdepartement på kompletterande promemorian till betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45). Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen var den 18 april 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.