Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Kompletterande promemoria till betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45) Dnr A2018/01209/ARM

Publicerad

I denna kompletterande promemoria övervägs ändringar i förhållande till betänkandets förslag när det gäller vilka känsliga personuppgifter som myndigheten ska få behandla.

Ladda ner:

Myndigheten för arbetsmiljökunskap är en ny statlig myndighet på arbetsmarknadsområdet som inledde sin verksamhet den 1 juni 2018. Myndigheten är ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor. För närvarande pågår ett arbete inom Regeringskansliet med att ta fram en lagrådsremiss om behandling av personuppgifter vid myndigheten. Lagrådsremissen bygger på ett betänkande från Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45). Utredningen föreslår i betänkandet en ny lag om behandling av personuppgifter vid myndigheten. Betänkandet har remitterats.

Utredningen föreslår att den nya lagen ska innehålla en bestämmelse som ger myndigheten möjlighet att under vissa förutsättningar behandla tre kategorier av känsliga personuppgifter. Dessa uppgifter är sådana som avslöjar etniskt ursprung eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa. Flera remissinstanser har väckt frågan om varför just dessa tre kategorier av känsliga personuppgifter ska få behandlas och särskilt varför myndigheten enligt utredningens förslag inte ska få behandla andra känsliga personuppgifter som är kopplade till diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen (2008:567).

I denna kompletterande promemoria övervägs ändringar i förhållande till betänkandets förslag när det gäller vilka känsliga personuppgifter som myndigheten ska få behandla. Förslaget i denna promemoria till ändring av betänkandets förslag gäller 10§ första stycket. Paragrafens andra stycke återges i lagförslaget endast för fullständighets skull.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)