Remiss av SOU 2018:45 Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap Diarienummer: A2018/01209/ARM

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2018:45 Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Remissinstanser:

Remissinstanser

 1. AFA Försäkring
 2. Arbetsförmedlingen
 3. Arbetsgivarverket
 4. Arbetsmiljöverket
 5. Arbets- och miljömedicin Örebro
 6. Arbets- och miljömedicin Göteborg
 7. Centrala etikprövningsnämnden
 8. Datainspektionen
 9. Diskrimineringsombudsmannen
 10. Folkhälsomyndigheten
 11. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 12. Försäkringskassan
 13. Förvaltningsdomstolen i Stockholm
 14. Högskolan i Gävle
 15. Inspektionen för socialförsäkringen
 16. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
 17. Jämställdhetsmyndigheten
 18. Kammarrätten i Göteborg
 19. Karolinska institutet
 20. Kungl. Tekniska högskolan
 21. Landsorganisationen i Sverige
 22. Linköpings universitet
 23. Lunds universitet
 24. Myndigheten för arbetsmiljökunskap
 25. Myndigheten för kulturanalys
 26. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
 27. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
 28. Regelrådet
 29. Riksdagens ombudsmän
 30. Riksrevisionen
 31. Socialstyrelsen
 32. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 33. Statskontoret
 34. Statistiska centralbyrån
 35. Stockholms universitet
 36. Svenskt Näringsliv
 37. Sveriges akademikers centralorganisation
 38. Sveriges företagshälsor
 39. Sveriges kommuner och landsting
 40. Tjänstemännens centralorganisation
 41. Trafikanalys
 42. Umeå universitet
 43. Uppsala universitet
 44. Verket för innovationssystem
 45. Vetenskapsrådet

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 30 september 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.