Remiss från Miljödepartementet

Remiss om Naturvårdsverkets rapport Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning Diarienummer: M2019/00796/Kl

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Miljödepartementet på Naturvårdsverkets rapport Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.