Remiss från Miljödepartementet

Remiss av promemoria om Tillsynsprogram och tillsynsbesök för yrkesmässiga verksamheter som hanterar avfall Diarienummer: M2020/01070/R

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de som ombetts svara på remissen av promemorian om Tillsynsprogram och tillsynsbesök för yrkesmässiga verksamheter som hanterar avfall samt nya skyldigheter vid tillsyn av utvinningsavfallsanläggningar.

Övriga yttranden i samband med remissen hålls ordnade på departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 30 oktober 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.