Remiss om Havs- och vattenmyndighetens förslag till genomförande av kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet Diarienummer: M2020/01102/R

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av remissvaren från de instanser som ombetts svara på remissen om Havs- och vattenmyndighetens förslag till genomförande av kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet.

Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 3 november 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.