Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Remiss av SOU 2021:9 Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen Diarienummer: I2021/00503

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen SOU 2021:9 Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Genväg