Remiss av EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation Diarienummer: I2021/02044

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren bör ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 27 augusti 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.