Remiss av Elvägsutredningens betänkande Regler för statliga elvägar Diarienummer: I2021/02450

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som Infrastrukturdepartementet har remitterat Elvägsutredningens betänkande (SOU 2021:73) Regler för statliga elvägar

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 22 december 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.