Remiss av Europeiska kommissionens förslag till revidering av direktivet om unionsmedborgares rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet Diarienummer: Ju2022/00545

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som inkommit till Justitie­departe­mentet på remissen av Europeiska kom­missio­nens förslag till revide­ring av direk­tivet om unions­med­borgares röst­rätt och val­barhet vid val till Europa­parlamentet. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 14 mars 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.