Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning med kompletterande förfaranderegler i gränsöverskridande ärenden enligt dataskyddsförordningen Diarienummer: Ju2023/01747

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Justitiedepartementet har remitterat EU-kommissionens förslag till förordning med kompletterande förfaranderegler i gränsöverskridande ärenden enligt dataskyddsförordningen.

Remissinstanser:

Remissvar:

Här kan du ta del av svaren från dem som ombetts svara på remissen EU-kommissionens förslag till förordning med kompletternade förfaranderegler i gränsöverskridande ärenden enligt dataskyddsförordningen. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.