Remiss av SOU 2022:47 De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet Diarienummer: A2022/01193

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen om utredningen De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet - Värdet av förebyggande arbete och allas rätt till en god arbetsmiljö. (SOU 2022:47).

Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 9 december 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.