Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor

Uppdaterad

Ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete. Konkreta insatser är nödvändiga för att förebygga arbetsolyckor som leder till skada eller dödsfall. Arbetsmiljöverket får bland annat i uppdrag att lämna förslag på olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på och vid väg.

Foto: Folio Images.

Genom förebyggande åtgärder, forskning och tillämpning av ny kunskap har antalet arbetsrelaterade dödsolyckor minskat kraftigt de senaste 30 åren. Tydligast är den positiva utvecklingen i byggbranschen. Detta visar att strategiskt arbete mot dödsolyckor ger resultat. Samtidigt så har det de senaste åren – i genomsnitt – skett nästan en dödsolycka i veckan på svenska arbetsplatser. Det är helt oacceptabelt. Inget annat än en nollvision kan gälla för dödsfall i arbetet. Förutom byggverksamhet är skogs- och jordbruk, tillverkning samt transport och magasinering särskilt riskutsatta branscher.

Arbetsmiljöverket har, tillsammans med andra berörda myndigheter, fått ett antal uppdrag som kan bidra till arbetet med en nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor.

Arbetsmiljöverket får i uppdrag att analysera dödsolyckor

Regeringen har beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera dödsolyckor i arbetslivet som skedde under 2018 och det första halvåret 2019.

Regeringsuppdrag: Uppdrag om analys av dödsolyckor i arbetslivet  

Pressmeddelande: Arbetsmiljöverket får i uppdrag att analysera dödsolyckor

Uppdrag till Arbetsmiljöverket

Regeringens arbetsmiljöstrategi innehåller följande uppdrag till Arbetsmiljöverket:

 • Förstärkt tillsyn av företag som bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar
 • Rapportering av händelser där utländsk arbetskraft förolyckats eller allvarligt skadats
 • Analys av dödsolyckor ur ett genusperspektiv
 • Olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på och vid väg
 • Utländska arbetstagare inom gröna näringen
 • Marknadskontroll
 • Webbaserad information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige

Förstärkt tillsyn av företag som bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar

Regeringen har uppdragit åt Arbetsmiljöverket att under perioden 2015–2018 förstärka sin tillsyn av företag som bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar. Verket ska som en del av uppdraget samverka med relevanta myndigheter, bland annat Skatteverket, Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten. Redovisning av åtgärder och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2015–2018. Redovisningen ska, från och med årsredovisningen för 2017, inkludera hur Arbetsmiljöverket har använt de ytterligare medel som tillförts för att motverka osund konkurrens. Uppdraget återfinns i Arbetsmiljöverkets regleringsbrev för 2017 (2016-12-20).

Arbetsmiljöverket har redovisat en handlingsplan för arbetet mot osund konkurrens och redovisar åtgärder och resultat i sina årsredovisningar för 2015-2018.

Arbetsmiljöverkets återrapportering av handlingsplanen (pdf på av.se)

Arbetsmiljöverkets årsredovisningar (av.se)

Rapportering av händelser där utländsk arbetskraft förolyckats eller allvarligt skadats

Arbetsmiljöverket skulle, enligt uppdraget, i samband med årsredovisningen 2015 lämna en samlad analys till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) av händelser där personer från ett annat land som arbetar tillfälligt i Sverige har förolyckats eller allvarligt skadats. Uppdraget återfinns i Arbetsmiljöverkets regleringsbrev för 2015 (2014-12-22).

Arbetsmiljöverket har redovisat uppdraget. Kunskapen från uppdraget används i Arbetsmiljöverkets fortsatta arbete, bland annat i tillsyn och kommunikation riktad till utländska aktörer samt i det strategiska handlingsprogram för nollvisionen mot dödsolyckor som Arbetsmiljöverket avser ta fram.

Arbetsmiljöverkets återrapportering av uppdraget (pdf på av.se)

Analys av dödsolyckor ur ett genusperspektiv

Arbetsmiljöverket fick i uppdrag att under 2015 och 2016 analysera dödsolyckorna inom de sektorer och yrken där män dominerar. Analyserna skulle göras ur ett genusperspektiv och belysa hur föreställningar om kön ges betydelse i arbetslivet. Arbetsmiljöverket skulle även ta fram metoder för hur man kan arbeta förebyggande mot olycksfall och dödsolyckor med hjälp av ett genusperspektiv i arbetsmiljöarbetet. I uppdraget ingick också att ta fram kunskapssammanställningar, sprida information och genomföra kompetenshöjande aktiviteter av intern och extern karaktär. Uppdraget skulle redovisas i samband med årsredovisningen för 2016. Uppdraget återfinns i Arbetsmiljöverkets regleringsbrev för 2015 (2015-06-25).

Arbetsmiljöverket har redovisat uppdraget och har arrangerat en konferens i samband med det. Kunskapen från uppdraget används i Arbetsmiljöverkets fortsatta arbete och myndigheten avser ta fram ett strategiskt handlingsprogram för nollvisionen mot dödsolyckor.

Arbetsmiljöverkets återrapportering av uppdraget (pdf på av.se)

Kunskapssammanställning om dödsolyckor i arbetslivet (av.se)

Kunskapssammanställning om genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet (av.se)

Kunskapssammanställning om risker och säkerhetsarbete i byggbranschen (av.se)

Olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på och vid väg

Av Arbetsmiljöverkets omvärldsrapport 2014 framgick att de flesta dödsolyckor bland förvärvsarbetande som inträffade under 2013 skedde inom områdena tillverkning och landtransport. Utöver dödsolyckorna vid arbete på och vid väg inträffar årligen olyckor och allvarliga tillbud som skulle kunna lett till dödsolyckor. Arbete på och vid väg regleras i flera lagstiftningar.

I syfte att förebygga riskerna för att arbetstagare som arbetar på och vid väg kan komma att drabbas av olyckor som leder till dödsfall eller allvarliga skador uppdrogs Arbetsmiljöverket att i samarbete med Trafikverket och Transportstyrelsen inom ramen för deras respektive uppdrag

 1. Klargöra vilka riskförhållanden som finns och vilka yrkesgrupper som riskerar att drabbas av olyckor som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador, vid arbete på och vid väg.
 2. Ta fram ett gemensamt förslag till olycksförebyggande åtgärder.

Uppdraget omfattade både transport och anläggningsarbete. Arbetet skulle ske i samråd med berörda aktörer på området och Arbetsmiljöverket fungera som samordnande myndighet. Arbetsmiljöverket skulle lämna en återrapportering till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2016. Uppdraget återfinns i Arbetsmiljöverkets regleringsbrev för 2016 (2016-01-28).

Arbetsmiljöverket har redovisat uppdraget. Kunskapen från uppdraget används i Arbetsmiljöverkets, Trafikverkets och Transportstyrelsens fortsatta arbete, bland annat inom ramen för nollvisionen för trafiksäkerhetsarbetet och i det strategiska handlingsprogram för nollvisionen mot dödsolyckor som Arbetsmiljöverket avser ta fram.

Arbetsmiljöverkets återrapportering av uppdraget (pdf på av.se)

Utländska arbetstagare inom gröna näringen

Utländska arbetstagare har enligt Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt Migrantarbete inom den gröna näringen (Rapport 2012:14) sämre arbetsvillkor och socioekonomiska villkor än inhemsk arbetskraft. Av rapporten framgår vidare att det inom den gröna näringen bland annat finns arbetsmiljörisker i form av ergonomisk belastning, exponering för kemiska och biologiska bekämpningsmedel etc. Gröna näringen är dessutom en olycksdrabbad bransch. Arbetsmiljöverkets statistik över dödsolyckor visar att totalt 25 arbetstagare och 47 egenföretagare omkommit i arbetsolyckor i näringskategorin jordbruk, skogsbruk och fiske under perioden 2007-2014.

Regeringen har gjort bedömningen att det behöver tas ett samlat grepp kring utländska arbetstagares situation inom de gröna näringarna. Som utländska arbetstagare räknas såväl EES-medborgare som tredjelandsmedborgare. Inom ramen för Arbetsmiljöverkets uppdrag kan enbart arbetsmiljöfrågor hanteras. Övriga frågor ligger utanför myndighetens befogenheter. Arbetsmiljöverket har därför fått i uppdrag att i samråd med Kemikalieinspektionen, Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen

 1.  Analysera hur gemensam information om gällande regelverk, rättigheter och skyldigheter kan åstadkomma positiva effekter i arbetsmiljön för utländska arbetstagare.
 2. Mot bakgrund av resultatet av analysen under punkt 1 skapa gemensam information samt sprida den till utländska arbetstagare och deras arbetsgivare inom de gröna näringarna.


Arbetsmiljöverket skulle fungera som samordnande myndighet. Uppdraget skulle genomföras i samråd med arbetsmarknadens parter samt berörda branschorganisationer. Uppdraget återfinns i Arbetsmiljöverkets regleringsbrev för 2016 (2016-01-28).

Arbetsmiljöverket har redovisat uppdraget. Kunskapen och erfarenheterna från uppdraget används i Arbetsmiljöverkets fortsatta arbete, bland annat i kommunikation riktad till utländsk arbetskraft, i arbetet mot osund konkurrens och som bidrag till det uppdrag om digital information till utländska aktörer som Svenska Institutet leder och samordnar.

Arbetsmiljöverkets återrapportering av uppdraget (pdf på av.se)

Marknadskontroll

För att förebygga arbetsrelaterade olyckor och ohälsa är det av stor betydelse att de produkter som finns på den inre marknaden är säkra. Ekonomiska aktörer som medvetet eller oavsiktligen säljer eller använder undermåliga produkter medför såväl osund konkurrens som risker för såväl arbetstagare som konsumenter. En fri rörlighet av varor inom EU kräver aktiva marknadskontrollmyndigheter för att motverka oseriösa aktörer.

Arbetsmiljöverket har mot denna bakgrund fått i uppdrag att

 1. Göra en analys av i vilka branscher och för vilka produktslag det finns en brist i kunskap eller vilja att köpa, sälja eller tillverka produkter som uppfyller gällande krav, så kallad osund konkurrens.
 2. Identifiera vilka aktörer Arbetsmiljöverket ska rikta sina insatser mot för att få bästa effekt i marknadskontrollarbetet.
 3. Mot bakgrund av den information som inhämtats vidta marknadskontrollåtgärder. Åtgärderna skulle i huvudsak fokuseras på ingripanden mot produkter som inte uppfyller kraven.

Arbetsmiljöverket har redovisat uppdraget. Återrapporteringen beskriver långsiktiga åtgärdsförslag för en effektivare marknadskontroll, bland annat utökad myndighetssamverkan med Tullverket och andra marknadskontrollmyndigheter, samverkan med bransch- och arbetsgivarorganisationer samt med fackliga organisationer. Kunskapen från uppdraget kommer att användas vid Arbetsmiljöverkets planering av proaktiv marknadskontroll.

Arbetsmiljöverkets återrapportering av uppdraget (pdf på av.se) 

Webbaserad information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige

Regeringen uppdrog åt Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommerskollegium, Konkurrensverket, Medlingsinstitutet, Migrationsverket, Skatteverket, Svenska institutet, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Tillväxtverket och Upphandlingsmyndigheten att, utifrån sina respektive uppdrag, analysera och lämna ett gemensamt förslag hur webbaserad information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige kan samordnas och utformas på ett lättillgängligt sätt.

Arbetsmiljöverket skulle senast den 31 januari 2017 lämna en slutrapport till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Finansdepartementet, Justitiedepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet och Utrikesdepartementet). Uppdraget återfinns i separat regeringsbeslut (2016-01-28).

Arbetsmiljöverket har redovisat uppdraget. Regeringen har därefter gett åtta myndigheter i uppdrag att medverka till att information om den svenska arbetsmarknaden finns samlad i ett överskådligt och lättillgängligt digitalt format för utländska aktörer. Svenska institutet ska leda och samordna uppdraget.

Regeringsuppdrag: Uppdrag om digital information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige

Regeringsuppdrag: Tillägg till uppdrag om digital information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige

Arbetsmiljöverkets återrapportering av uppdraget (pdf på av.se)

Kontakt