Ansökningsformulär, fullmakter och anvisningar

Uppdaterad

Innan du börjar fylla i handlingarna är det viktigt att du läser dessa punkter så att det blir rätt.

Ansökningsformuläret

 • Fyll i blanketten så noggrant som möjligt. Det är viktigt för att undvika kompletteringar som kan försena handläggningen
 • Ansökan bör vara skriven på maskin eller tydligt textad
 • En del länder har gjort språkreservationer
 • Ange om den utländska centralmyndigheten ska försöka åstadkomma ett frivilligt återförande av barnet
 • Ange önskemål om att få ett ombud/advokat
 • Glöm inte att underteckna ansökningsformuläret

OBS! Ansökningsformuläret ska insändas i original.

Dokument som ska bifogas ansökan (Haag-konventionen)

 • En noggrann beskrivning av omständigheterna i ärendet (enligt punkten 4.2 i ansökningsformuläret)
 • Två olika fullmakter, en för den svenska och en för den utländska centralmyndigheten, som ger respektive myndighet rätt att reagera för den sökandes räkning
 • Personbevis från Skatteverket där det framgår vem som är vårdnadshavare för barnet och var barnet är folkbokfört
 • Kopia på eventuella domstolsutslag eller överenskommelser avseende vårdnad, boende och umgänge
 • Kopia på vigselbevis (om sådant finns)
 • Kopia på dom på äktenskapsskillnad (om sådan finns)
 • Foto och beskrivning av barnet
 • Foto och beskrivning av den som fört bort eller kvarhållit barnet

Observera att du bör få dokumenten översatta till lämpligt språk.

Lista över de länder i vilka 1980 års Haagkonvention gäller i förhållande till Sverige återfinns här.

Behandling av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR) som lag för alla EU:s medlemsländer. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) och innebär att skyddet för personuppgifter stärks.
De uppgifter som lämnas till UD i ansökningar registreras i ett särskilt IT-stöd. Ändamålet med behandlingen är att hantera framställningar om olovligt bortförda och kvarhållna barn och om föräldraansvar, t.ex. verkställighet av avgöranden om vårdnad och umgänge.
Regeringskansliet är personuppgiftsansvarig för behandlingen.