Ansökningsformulär, fullmakter och anvisningar

Innan du börjar fylla i handlingarna är det viktigt att du läser dessa punkter så att det blir rätt.

Ladda ner:

Ansökningsformuläret

 • Fyll i blanketten så noggrant som möjligt. Det är viktigt för att undvika kompletteringar som kan försena handläggningen
 • Ansökan bör vara skriven på maskin eller tydligt textad
 • En del länder har gjort språkreservationer
 • Ange om den utländska centralmyndigheten ska försöka åstadkomma ett frivilligt återförande av barnet
 • Ange önskemål om att få ett ombud/advokat
 • Glöm inte att underteckna ansökningsformuläret

OBS! Ansökningsformuläret ska insändas i original.

Dokument som ska bifogas ansökan (Haag-konventionen)

 • En noggrann beskrivning av omständigheterna i ärendet (enligt punkten 4.2 i ansökningsformuläret)
 • Två olika fullmakter, en för den svenska och en för den utländska centralmyndigheten, som ger respektive myndighet rätt att reagera för den sökandes räkning
 • Personbevis från Skatteverket där det framgår vem som är vårdnadshavare för barnet och var barnet är folkbokfört
 • Kopia på eventuella domstolsutslag eller överenskommelser avseende vårdnad, boende och umgänge
 • Kopia på vigselbevis (om sådant finns)
 • Kopia på dom på äktenskapsskillnad (om sådan finns)
 • Foto och beskrivning av barnet
 • Foto och beskrivning av den som fört bort eller kvarhållit barnet

Observera att du bör få dokumenten översatta till lämpligt språk.

Behandling av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR) som lag för alla EU:s medlemsländer. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) och innebär att skyddet för personuppgifter stärks.
De uppgifter som lämnas till UD i ansökningar registreras i ett särskilt IT-stöd. Ändamålet med behandlingen är att hantera framställningar om olovligt bortförda och kvarhållna barn och om föräldraansvar, t.ex. verkställighet av avgöranden om vårdnad och umgänge.
Regeringskansliet är personuppgiftsansvarig för behandlingen.