Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Artikel från Miljödepartementet

Höjd ambition för förnybar el inom elcertifikatssystemet

Publicerad

Regeringen har lämnat en ny proposition om ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 till riksdagen. Förslaget innebär att Sverige ska finansiera produktion av 30 terawattimmar ny förnybar el till 2020 jämfört med 2002. Riksdagen har beslutat i enlighet med regeringens förslag om höjd ambition för elcertifikat till 2020.

Regeringskansliet

Riksdagen har beslutat i enlighet med regeringens förslag om höjd ambition för elcertifikat till 2020 (prop. 2014/15:123, bet. 2015/16:NU6, rskr. 2015/16:5). Riksdagen har också godkänt avtal om ändring av avtal om en gemensam marknad för elcertifikat (prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:Fi:1, rskr. 2015/16:51).

Regeringens förslag syftar till att öka utbyggnaden av förnybar elproduktion. Den bidrar också till regeringens ambition om att Sverige på sikt ska ha ett energisystem som baseras på 100 procent förnybar energi.

Det nya nationella finansieringsmålet på 30 terawattimmar ny förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2002 ersätter det av riksdagen fastställda målet för produktion av förnybar el som innebar en ökning med 25 terawattimmar till 2020 jämfört med 2002. För att möjliggöra ambitionshöjningen och det nya finansieringsmålet föreslås också i propositionen en höjning av den så kallade kvotplikten.

Förslaget innebär vidare att kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 fullföljs och att åtaganden enligt nu gällande avtal med Norge om en gemensam marknad för elcertifikat som tecknades den 29 juni 2011 kan uppfyllas.

Överenskommelse mellan Sverige och Norge

Sverige och Norge har sedan 1 januari 2012 en gemensam marknad för elcertifikat. Det är nödvändigt att en överenskommelse träffas mellan Sverige och Norge för att den av regeringen aviserade ambitionshöjningen ska kunna genomföras. Avtalet från den 8 april 2015 mellan Sverige och Norge om ändring av avtal om en gemensam marknad för elcertifikat trädde i kraft den 1 januari 2016. Sverige och Norge har anmält till varandra genom notväxling att de inhemska konstitutionella kraven är uppfyllda.

Nedan redovisas förslaget och flera bedömningar i propositionen:

Nya kvoter

Kvotplikten bestämmer hur stor del av elleverantörernas försäljning eller elanvändarnas elanvändning som leverantören eller elanvändaren är skyldig att köpa elcertifikat för. Genom att höja kvoten höjs efterfrågan på elcertifikat och därmed incitamenten för investeringar i förnybar elproduktion.

I propositionen föreslås att kvoterna ska höjas med en volym om drygt 105 TWh under hela perioden 2016-2035, varav 8 terawattimmar under 2016. Den totala justeringsvolymen om drygt 105 TWh består av 75 TWh enligt Energimyndighetens förslag i rapporten Kontrollstation 2015 för att uppfylla åtaganden enligt avtalet med Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad som undertecknandes den 29 juni 2011. Ytterligare 30 TWh utgörs av Energimyndighetens förslag i rapporten Finansiering av 30 TWh ny förnybar elproduktion som behövs för att möjliggöra regeringens ambitionshöjning. Till sist står en liten del av den totala justeringsvolymen om 0,3 terawattimmar för en justering för 2013 så att utfallet för den kvotpliktiga elanvändningen det året används vid kvotberäkning istället för en prognosticerat värde.

Tidigareläggning av nästa kontrollstation

Sverige och Norge har i det gällande avtalet som reglerar samarbetet om den gemensamma elcertifikatsmarknaden kommit överens om att ha regelbundna uppföljningar av elcertifikatssystemet, för att utvärdera hur väl systemet fungerar och genomföra eventuella justeringar. Dessa utvärderingar kallas för kontrollstationer. Den återkommande uppföljningen ger aktörerna på marknaden stabila spelregler, eftersom alla större justeringar i systemet genomförs vid en förutbestämd tidpunkt. Det var tidigare bestämt att nästa kontrollstation skulle äga rum år 2019. Regeringen föreslår nu att tidigarelägga kontrollstationen så att den genomförs redan år 2017. Anledningen till förslaget är att 2020 är det år då målen för den förnybara elproduktionen inom ramen för elcertifikatsystemet ska vara uppnådda. De justeringar som genomförs i elcertifikatssystemet precis före 2020 hinner inte få någon effekt.

Torvanvändningen i elcertifikatssystemet

Förutsättningarna för torvanvändning för elproduktion inom ramen för elcertifikatssystemet bör i dagsläget inte ändras. Torvbaserad elproduktion ska fortsatt kunna tilldelas elcertifikat. Regeringen kommer följa utvecklingen framöver och närmare analysera torvanvändningens fortsatta roll i elcertifikatssystemet, bland annat utifrån torvanvändningens samlade klimat- och miljöpåverkan och med utgångspunkt i att torvanvändning för elproduktion inom elcertifikatssystemet inte bör öka jämfört med dagens nivå. Regeringens avser att återkomma i frågan i samband med nästa kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.