Extratjänst – en 100-procentig möjlighet

Genom extratjänster har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten. Samtidigt skapas det fler vägar till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Regeringen har en bred jobbagenda för att nå målet om lägst arbetslöshet i EU år 2020. En viktig del i detta är en aktiv arbetsmarknadspolitik. Extratjänster infördes i november 2015 och är ett verktyg som kan ge både nyanlända och långtidsarbetslösa en väg in på arbetsmarknaden. I maj 2018 fanns över 15 000 extratjänster runt om i landet. 

500 miljoner till kommuner och landsting som särskilt bidrar till att minska arbetslösheten

Regeringen avsatte 500 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2018 för att stötta kommuner och landsting som har anställt personer som står långt från arbetsmarknaden. Alla kommuner och landsting har kunnat ta del av stödet.

De extra pengarna kan användas utifrån kommunernas och landstingens egna behov och förutsättningar. De kan till exempel gå till att anställa fler i skola, vård och omsorg, men också till ökade möjligheter till handledning vid nyanställningar eller insatser för att förbättra arbetsmiljön.

Artikel: Statsbidrag till kommuner och landsting för arbete mot långtidsarbetslöshet

Pressmeddelande: Fördelning av 500 miljoner till kommuner och landsting

Pressmeddelande: 500 miljoner till kommuner och landsting som särskilt bidrar till att minska arbetslösheten

Artikel: Fördelningsmodellen för statsbidraget till extratjänsterna – så fungerar den

Extratjänster inom flera områden

Anställningar kan i dagsläget göras inom en rad olika områden bland annat inom sjukvården, skolan, äldrevården, barnomsorgen, funktionshindersomsorgen samt hos myndighet. Regeringen har också öppnat upp möjligheten att anställa personal inom ramen för extratjänster vid kulturell verksamhet, ideella idrottsföreningar samt trossamfund och ideella föreningar för arbete med social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdomar. För att kunna ta del av stödet för extratjänster krävs att verksamheten uppfyller vissa krav.

Pressmeddelande: Extratjänsterna utvidgas

Moderna beredskapsjobb inom staten

De statliga myndigheterna ska erbjuda moderna beredskapsjobb med goda arbetsvillkor och avtalsenliga löner för att ge fler personer som står långt från arbetsmarknaden möjlighet till ett arbete och arbetslivserfarenhet. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben är i linje med de som gäller för den subventionerade anställningen extratjänster.

Pressmeddelande: Moderna beredskapsjobb en väg in på arbetsmarknaden

Om Extratjänster hos Arbetsförmedlingen

Det är Arbetsförmedlingen som anvisar till och beslutar om extratjänster.