Extratjänst – en 100-procentig möjlighet

Genom extratjänster har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten.

Foto: Maskot/Folio.

Regeringen har en bred jobbagenda för att nå målet om lägst arbetslöshet i EU år 2020. En viktig del i detta är en aktiv arbetsmarknadspolitik. Extratjänster är ett verktyg som kan ge både nyanlända och långtidsarbetslösa en väg in på arbetsmarknaden.

Arbetsgivare som anställer med extratjänst får ett ekonomiskt stöd motsvarande lönekostnaden i upp till 12 månader, ett stöd som kan förlängas med ytterligare 12 månader. Även handledarstöd utgår till arbetsgivaren.

500 miljoner till kommuner och landsting som särskilt bidrar till att minska arbetslösheten

Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2018 för att stötta kommuner och landsting som har anställt eller anställer personer som står långt från arbetsmarknaden. Alla kommuner och landsting har kunnat ta del av stödet.

De extra pengarna kommer att kunna användas utifrån kommunernas och landstingens egna behov och förutsättningar. De kan till exempel gå till att anställa fler i skola, vård och omsorg, men också till ökade möjligheter till handledning vid nyanställningar eller insatser för att förbättra arbetsmiljön.

Pressmeddelande: Fördelning av 500 miljoner till kommuner och landsting

Pressmeddelande: 500 miljoner till kommuner och landsting som särskilt bidrar till att minska arbetslösheten

Artikel: Fördelningsmodellen för statsbidraget till extratjänsterna – så fungerar den

Extratjänster inom allt fler områden

Anställningar kan i dagsläget göras inom en rad olika områden bland annat inom sjukvården, skolan, äldrevården, barnomsorgen, funktionshindersomsorgen samt hos myndighet. Regeringen har också beslutat att öppna upp möjligheten att anställa personal inom ramen för extratjänster vid kulturell verksamhet, ideella idrottsföreningar samt trossamfund och ideella föreningar för arbete med social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdomar.

För att kunna ta del av stödet för extratjänster krävs att verksamheten uppfyller vissa krav. För kulturell verksamhet krävs särskilt att verksamheten inte främst finansieras genom kommersiella intäkter och att verksamhetens aktiviteter är tillgängliga för allmänheten kostnadsfritt eller till låg avgift. För ideella idrottsföreningar krävs särskilt att föreningens verksamhet har allmännyttiga ändamål så att den är inskränkt skattskyldig enligt inkomstskattelagen samt att arbetsuppgifterna för personen som anställs via extratjänst avser barn och ungdomsverksamheten. För trossamfund och ideella föreningar med social hjälpverksamhet eller verksamhet avseende omsorg om barn och unga krävs också att föreningens verksamhet har allmännyttiga ändamål så att den är inskränkt skattskyldiga enligt inkomstskattelagen samt att arbetsuppgifterna avser den verksamheten.

Pressmeddelande: Extratjänsterna utvidgas

Moderna beredskapsjobb inom staten

De statliga myndigheterna ska erbjuda moderna beredskapsjobb med goda arbetsvillkor och avtalsenliga löner för att ge fler personer som står långt från arbetsmarknaden möjlighet till ett arbete och arbetslivserfarenhet. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben är motsvarande de som gäller för den subventionerade anställningen extratjänster.

Pressmeddelande: Moderna beredskapsjobb en väg in på arbetsmarknaden

Om Extratjänster hos Arbetsförmedlingen

Det är Arbetsförmedlingen som anvisar till och beslutar om extratjänster.