Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Givarkonferens om Afghanistan: "Sveriges stöd till den afghanska befolkningen ligger fast"

Publicerad

Den 4-5 oktober hålls en stor givarkonferens om Afghanistan i Bryssel där många länder förväntas bekräfta sitt fortsatta stöd till återuppbyggnaden av landet. Samtidigt
kommer Afghanistans regering att presentera vad som uppnåtts ifråga om de reformer som den har åtagit sig att genomföra, och visa hur det arbetet ska drivas vidare. Sveriges långsiktiga åtagande till 2024 gör det svenska biståndet till Afghanistan unikt.

Isabella Lövin vid ett tidigare besök i Afghanistan
Isabella Lövin vid ett tidigare besök i Afghanistan. Foto: Annika Flensburg, Regeringskansliet

- Mitt budskap under konferensen är tydligt. Sveriges stöd till den afghanska befolkningen ligger fast. Situationen i landet är oroande och vi kommer fortsätta arbeta hårt för en demokratisk och fredlig utveckling. Kvinnors deltagande i samhället liksom i fredsarbetet är avgörande för om landet ska lyckas resa sig ur fattigdom, krig och våldsamheter, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Afghanistan är ett att världens fattigaste länder. Nära 40 procent av landets befolkning lever under den internationella fattigdomsgränsen, med framför allt kvinnor och barn på landsbygden bland de mest utsatta. Det internationella biståndet har varit helt avgörande för de framsteg som har gjorts under de senaste femton åren, och det internationella samfundets fortsatta stöd är en förutsättning för den fortsatta återuppbyggnaden.

Afghanistan är idag det största mottagarlandet av svenskt bistånd och tillsammans med övriga givare förs en aktiv dialog med den afghanska regeringen om vikten av att genomföra långsiktiga reformer för att stärka den afghanska statens institutioner, minska korruptionen, möjliggöra fria demokratiska val och förbättra rättssäkerheten samt mänskliga rättigheter. Ekonomiska reformer är avgörande för att Afghanistan på sikt ska minska sitt biståndsberoende.

I Bryssel väntas det internationella samfundet redovisa planer på fortsatt bistånd på eller nära hittillsvarande nivåer fram till 2020. Sverige kommer bekräfta sitt långsiktiga åtagande som sträcker sig ända fram till 2024.

Kvinnors rättigheter i fokus för Sverige utvecklingssamarbete i Afghanistan

Målet för det svenska utvecklingssamarbetet i Afghanistan är att bidra till en demokratisk, fredlig och hållbar utveckling med långsiktig ekonomisk tillväxt som kommer människor som lever i fattigdom till del. Jämställdhet och kvinnors rättigheter är centralt i Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan. För att en hållbar och fredlig utveckling ska bli möjlig måste både kvinnor och män vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Situationen för många kvinnor i Afghanistan är mycket utsatt. Läskunnigheten bland kvinnor ligger på omkring 18 procent, bland de lägsta nivåerna i världen. Kvinnor har generellt sämre tillgång till sjukvård än vad män har. Att unga flickor gifts bort är vanligt förekommande, liksom våld mot kvinnor i hemmet. Kvinnor inom offentligheten lever i en vardag kantad av hot och våld, och kvinnors deltagande i samhällsutvecklingen är långt ifrån självklar.

Trots detta har situationen för kvinnor i Afghanistan långsamt förbättrats. Som en av de större och mest långvariga internationella givarna till Afghanistan har Sverige bidragit till förbättringar på många områden:

  • Utbildning är ett centralt område. Det svenska biståndet har, inte minst genom Svenska Afghanistankommitténs långvariga och framgångsrika arbete, bidragit till att antalet barn i skolan har ökat från 1 miljon år 2001 till 8,2 miljoner idag. Det är glädjande att notera att 40 procent av dessa är flickor. I skolor som drivs av SAK går nästan 70 000 barn och 62 procent av dem är flickor. Under 2014 utbildades omkring 700 lärare, varav 300 kvinnor. SAK utbildar också kvinnliga lärare, en förutsättning för att fler flickor ska få gå i skolan.
  • Minskad mödradödlighet och reproduktiv hälsa. Genom SAK:s program utbildas varje år nya barnmorskor och kvinnliga lärare, vilket har bidragit till säkrare förlossningar och till att fler flickor i skolan. Mödradödligheten har de senaste åren gått ned från 1600 per 100 000 födslar till ca 400. Sverige stödjer även organisationen Marie Stopes International vars verksamhet bidrar till ökande kunskap om reproduktiv hälsa och familjeplanering samt förbättrad tillgång till kliniker och tjänster.
  • Skydd mot våld och diskriminering. För att uppnå ökad jämställdhet samarbetar Sverige genom Sida med FN:s utvecklingsfond för kvinnor, UN Women, och Women for Afghan Women (WAW). Genom detta samarbete har vi bland annat bidragit till att det finns skydd i form av kvinnohärbärgen upprättade i ett tjugotal provinser. Där ges rättslig hjälp och rehabilitering. WAW ger vägledning och skydd till kvinnor och flickor som utsätts för könsrelaterat våld. Sverige har också varit pådrivande för att lagen om eliminering av våld mot kvinnor, som ska skydda kvinnor och flickor mot könsbaserat våld, implementeras fullt ut.
  • Politisk representation. Sveriges bistånd har även bidragit till att öka kvinnors medvetenhet om sina rättigheter och kvinnors deltagande i politiken och i samhället i stort. Andelen kvinnor i traditionella byråd, så kallade shuras, är idag nära en tredjedel och Afghanistan har en kvinnlig representation i parlamentet på 27 procent.
  • Kvinnors deltagande i fredsprocesser. Att främja kvinnors deltagande i framtida freds- och försoningsprocesser i Afghanistan är angeläget. Det svenska medlingsnätverket för kvinnor utgör en viktig resurs för dialog- och medlingsprojekt. Folke Bernadotteakademin (FBA) bedriver medlingsutbildningar, dit afghanska kvinnor har bjudits in. Sverige är pådrivande i arbetet för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, både i förhållande till den afghanska regeringen och inom den internationella rådgivande insatsen Resolute Support Mission.

Efter talibanernas fall 2001 har Afghanistan gjort stora framsteg inom utbildnings- och hälsosektorn, infrastruktur, ekonomisk utveckling och återuppbyggandet av politiska och administrativa institutioner, som till stor del förstörts under decennier av krig. Den afghanska regeringens reformagenda är ambitiös. Trots dessa framsteg har Afghanistan lång väg kvar att gå.

Liksom övrigt utvecklingssamarbete kommer arbetet för ökad jämställdhet, förbättrad utbildning och hälsa, minskat våld mot kvinnor och ökat deltagande av kvinnor i fredsansträngningar att ta tid. Det är viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv. Detta återspeglas i det åtagande som Sverige gjort och står fast vid.

Vid en internationell givarkonferens för Afghanistan i Tokyo åtog sig Sverige ett långsiktigt åtagande som sträcker sig fram till 2024. Vårt arbete genom Sida styrs av resultatstrategin för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 – 2019, som omfattar 4,87 miljarder kronor. Totalt räknar Sverige med att stödja Afghanistan med 8-8,5 miljarder kronor under perioden 2015-2024.

Sverige arbetar genom Världsbanken, Svenska Afghanistankommittén (SAK), FN-organ, samt internationella och nationella enskilda organisationer. Sverige har också ett omfattande humanitärt bistånd till Afghanistan.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.