De 10 första kulturpolitiska stegen med anledning av #metoo

För att på ett systematiskt sätt motverka diskriminering på arbetsplatser inom kultursektorn har regeringen utvecklat de tio första kulturpolitiska stegen. Med dessa steg ska regeringen stärka arbetet för att förebygga och hantera sexuella trakasserier och övergrepp.

I november 2017 kom upproret #Tystnadtagning. Fler än 700 skådespelare vittnade om sexuella trakasserier och övergrepp. Det var det första samlade svenska branschupproret inom ramen för #metoo, något som sedan influerat en rad olika branscher i samhället att också göra sina röster hörda.

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Den 1 januari 2017 skärptes diskrimineringslagen. Den skärpta lagen innebär att alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva ett systematiskt arbete för att förebygga diskriminering på arbetsplatser. Senaste tidens uppror inom ramen för #metoo visar dock att det krävs tydligare riktlinjer till arbetsgivare om vad den skärpta lagen kräver. I december 2017 presenterade regeringen de första tio kulturpolitiska stegen som ska stärka arbetet för att förebygga och hantera sexuella trakasserier och övergrepp inom kultursektorn:

1. Krav på att nationalscenerna (Operan, Dramaten, Riksteatern) ska rapportera till regeringen om hur de synliggör sitt arbete mot sexuella trakasserier.

Sveriges nationalscener ska vara föredömen i arbetet mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen där trakasserier och övergrepp inte ska tystas ned. Eftersom nationalscenerna är verksamheter som är finansierade med gemensamma medel måste de ta stort ansvar och agera inspiratör i såväl ledarskap som praktik.

2. Ökat fokus på att motverka sexuella trakasserier i filmbranschen

Det är stiftelsen Svenska Filminstitutet som har det generella uppdraget att aktivt verka för att den svenska filmpolitiken genomförs. Ett av målen inom filmpolitiken tar sikte på att främja jämställdhet och mångfald inom filmområdet.

Regeringen har beslutat att Filminstitutet särskilt ska redovisa en sammanfattning av hur målen för filmpolitiken gällande att stärka jämställdheten i filmbranschen och motverka sexuella trakasserier har uppnåtts och hur arbetet för att nå dessa har bedrivits.

3. Särskilt vikt vid arbete mot sexuella trakasserier för Kulturrådets stöd

Statens Kulturråd är en central aktör i fördelningen av statliga medel ut i hela landet. Sammanlagt fördelas cirka 2 miljarder kronor. Statens Kulturråd har, på regeringens uppdrag, regelbundna dialoger med landstingen.

I dialogen tar Kulturrådet upp landstingens arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter ur olika perspektiv samt för alla konst- och kulturområden som omfattas av kultursamverkansmodellen. I och med #metoo-rörelsen bedömer regeringen att det finns skäl att särskilt lyfta frågan om sexuella trakasserier.

4. Utdrag ur belastningsregister i anslutning till föreställningar med barn

Flera av vittnesmålen som kommit fram under #metoo inom scenkonsten har handlat om hur minderåriga som deltar i föreställningar har fått utstå sexuella trakasserier eller rena övergrepp.

I nuvarande lagstiftning finns redan möjlighet för arbetsgivare att kräva att den som erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring som innefattar arbete med barn, visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. För att säkerställa att lagstiftningen och tillämpningen av lagen är väl känd kommer Kulturdepartementet föra dialog med nationalscenerna.

5. Omedelbara åtgärdsplaner från ordföranden och VD för nationalscenerna

Med start i januari 2018, och därefter med jämna mellanrum, kommer kultur- och demokratiministern att genomföra uppföljande samtal med ordförandena och VD för Dramaten, Operan och Riksteatern, med anledning av arbetet för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp.

6. Internationell samling i Cannes om effekter och åtgärder av #metoo i filmbranschen

Regeringen har fattat beslut om att ge Svenska Filminstitutet ekonomiska medel för att arrangera ett internationellt seminarium vid filmfestivalen i Cannes 2018. Det ska handla om jämställdheten i filmbranschen med särskilt fokus på sexuella kränkningar.

7. Uppföljande branschmöten under året

Under 2018 kommer kultur-och demokratiministern att samla olika sektorer för att fortsatt hålla frågan vid liv, för att uppnå långsiktig kraft av förändring.

Första mötet går av stapeln i februari då många av branschens aktörer samlas under konventet "Folk och Kultur" i Eskilstuna. Ett annat tillfälle är vid det nordiska kulturtoppmötet som äger rum i Malmö i maj 2018.

8. Helhetsgrepp för alla Kulturdepartementets myndigheter

Under våren 2018 kommer representanter från samtliga myndigheter, stiftelser, institutioner och nämnder som lyder under Kulturdepartementet att kallas till stormöte. Syftet är att dela goda erfarenheter av arbetet efter #metoo och även ta del av gemensam information om nuvarande lagstiftning och hur det påverkar den egna verksamheten.

9. Mer resurser för att motverka diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har själv beslutat att man ska göra en större tillsyn av mediebranschen, kulturvärlden och juristbranschen samt en tillsyn gentemot kommuner och landsting. Detta för att säkerställa att arbetsgivare följer de riktlinjer och rutiner som finns för att förebygga och förhindra trakasserier.

DO kommer att följa upp arbetsgivares kunskaper om aktiva åtgärder och genomföra särskilda informationsinsatser om diskrimineringslagens utvidgade krav på ett systematiskt och förebyggande arbete mot sexuella trakasserier. Regeringen anslår därför ytterligare resurser till DO för att myndigheten bland annat ska kunna utöka tillsynen över diskrimineringslagen.

10. Effektiva sanktioner för de arbetsgivare som nonchalerar övergrepp på sin arbetsplats

Den senaste tidens många branschuppror visar att det kan finnas ytterligare behov av tydligare sanktioner mot arbetsgivare som inte lever upp till diskrimineringslagens skärpta krav. Regeringen kommer därför att tillsätta en utredning under våren om bl.a. effektivare sanktioner.