Ett gemensamt asylsystem och utökat migrationssamarbete

Publicerad

Under 2016–2017 har EU vidtagit flera viktiga åtgärder för att hantera den akuta flyktingsituationen och stärka nuvarande asylsystem. De gemensamma gränserna har stärkts, arbetet med återvändande och vidarebosättning har intensifierats och EU fortsätter att bekämpa den hänsynslösa människosmugglingen, liksom grundorsakerna till att människor tvingas fly. Flyktingströmmarna har minskat men många människor riskerar fortfarande sina liv för att komma till Europa. Arbetet för en hållbar, human och välfungerande gemensam migrations- och asylpolitik behöver därför fortsätta.

Elever sitter i ett klassrum
Arbetet för en hållbar och välfungerande gemensam migrations- och asylpolitik fortsätter. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sverige är en av de medlemsstater som bidragit mest på migrationsområdet. Sverige är också en av de största givarna av humanitärt stöd till konfliktdrabbade länder och deras grannländer, där merparten av världens flyktingar befinner sig. Sverige värnar rätten att ansöka om asyl i EU, men nu måste fler medlemsländer ta ett större ansvar än vad de hittills gjort.

Ett gemensamt asylsystem och utökat migrationssamarbete med länder utanför EU

Det råder fortfarande stor oenighet bland medlemsstaterna om hur ett nytt asylsystem ska utformas. Den gemensamma asyl- och migrationspolitiken måste fungera. Dessutom måste den globala ansvarsfördelningen breddas för personer i behov av skydd så att stora migrations- och flyktingströmmar ska kunna hanteras bättre.

Regeringen kommer att verka för:

  • Ett nytt gemensamt asylsystem inom EU där varje ansökan om asyl prövas rättssäkert, humant och individuellt och där alla medlemsstater tar ett solidariskt ansvar.
  • Fler lagliga vägar till EU.
  • Ett väl fungerande, rättssäkert och humant återvändande för de personer som inte har rätt att stanna.
  • Att EU stödjer de länder i unionens närområde som tar ett stort ansvar för flyktingsituationen.
  • En politik som utvecklar partnerskapet med länder utanför EU när det gäller återvändande, samt motverkar grundorsakerna till ofrivillig migration.