Innehållet publicerades under perioden

-

Utredning föreslår lösningar för mer energieffektivisering och småskalig elproduktion

Publicerad

Idag lämnade regeringens särskilda utredare Lise Nordin över utredningen Mindre aktörer i ett energilandskap i förändrings betänkande till samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Lise Nordin och minister Baylan håller tillsammans upp en tryckt version av betänkandet
Utredaren Lise Nordin tillsammans med samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

Utredningen, som tillsattes av regeringen i juni 2017 och som har letts av Lise Nordin, är ett steg i genomförandet av Energiöverenskommelsen mellan riksdagspartierna Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Utredningen föreslår lösningar för att undanröja hinder som hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter när de ska energieffektivisera, bli småskaliga elproducenter eller att lagra egenproducerad förnybar el.

– Energieffektivitet lyfts ofta fram som ett av de områden där det finns störst global potential för klimatinsatser. Samtidigt förändras energisektorn i hela världen i snabb takt mot att bli allt mer decentraliserad. Sverige behöver skapa förutsättningar på båda dessa områden för att vi ska fortsätta leda utvecklingen, säger samordnings och energiminister Ibrahim Baylan.

Bland utredningens förslag finns ett system med kvotplikt, så kallade vita certifikat, för minskad effektbelastning genom investeringar i eleffektiviserande åtgärder och ett särskilt energirotavdrag, så att hantverkskostnader för utvalda energieffektiviseringsåtgärder ges ett skatteavdrag.

– Energieffektivisering och småskalig elproduktion är några av de områden där de mindre aktörernas aktiviteter är särskilt betydelsefulla och där det delvis redan sker en snabb utveckling, men där aktörerna också stöter på hinder, säger Lise Nordin.

Energiöverenskommelsen

I mars 2015 beslutade regeringen att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommission, Energikommissionen, med uppdrag att lämna underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken. Kommissionen överlämnade i januari 2017 sitt betänkande Kraftsamling för framtidens energi till regeringen. Energikommissionen lämnade in sitt slutbetänkande till regeringen i januari 2017, där de bland annat föreslog ett nationellt mål för energieffektivisering till 2030. Energikommissionens förslag och bedömningar baseras i huvudsak på den ramöverenskommelse om energipolitiken, den så kallade Energiöverenskommelsen som slöts mellan fem riksdagspartier (S, M, MP, C och KD) i juni 2016, och på den kompletterande överenskommelsen mellan samma partier i november 2016 om mål för energieffektivisering.

Energikommissionen bedömde i sitt slutbetänkande att befintliga regelverk bör anpassas till nya produkter och tjänster inom energieffektivisering, energilagring och försäljning av el.