Artikel från Finansdepartementet

Budgeten för 2020 på fem minuter

Publicerad

Den 18 september 2019 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.

Foto: Finansdepartementet / Regeringskansliet

I budgetpropositionen redovisar regeringen sitt samlade förslag till hur statens utgifter ska fördelas mellan olika verksamheter samt sin beräkning av hur stora inkomsterna väntas bli. Budgetpropositionen innehåller också regeringens bedömning av hur den svenska ekonomin och de offentliga finanserna utvecklas och vilka ramar det ger för finanspolitiken.

Förslagen i budgetpropositionen för 2020 bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

- De problem vi har i Sverige i dag kan bara lösas om vi tar ett större gemensamt ansvar för vår trygghet och sammanhållning. I den här budgeten tar vi nya initiativ för fler i arbete, en starkare välfärd i hela landet, bättre ekonomi för pensionärer, bättre miljö och en ambitiös klimatomställning som alla, i hela landet, kan vara med på. Vi genomför kraftfulla ökningar av resurserna till trygghet och säkerhet, säger finansminister Magdalena Andersson.

Reformer för ett starkare samhälle

Regeringen föreslår åtgärder för att jobben ska bli fler, klimatutmaningen mötas, välfärden tryggas i hela landet och brottsligheten och dess orsaker bemötas.

Fler ska komma i arbete

Arbete är den viktigaste förutsättningen för egen försörjning och etablering i samhället, men också för att finansiera den gemensamma välfärden.

Följande förslag vill regeringen genomföra för att fler ska komma i arbete:

Åtgärder för fler i arbete
Regeringen föreslår utvecklingstid för anställda
Förstärkt avdrag för forskning och utveckling i höstbudgeten
Ingångsavdrag för att fler ska komma i arbete

Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Följande förslag vill regeringen genomföra för att Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland:

Regeringen föreslår 100 miljoner till biogasstöd 2019
500 miljoner kronor mer till solcellsstödet i höständringsbudgeten
Budgetsatsningar för växande skogsnäring och hållbart skogsbruk
Utredning om ökat samarbete för minskad övergödning i Östersjön
Klimatdeklaration vid uppförande av byggnader
Nytt stöd för gröna och trygga samhällen
Satsningar på bonusbilar och skydd av värdefull natur
70 miljoner för att gynna pollinerande insekter
Bättre och säkrare vandringsleder ska öppna upp naturen för fler
Regeringen föreslår ökad takt i klimatarbetet
Stora satsningar på värdefull natur i regeringens budgetproposition
Mer pengar till klimatbonusbilar och för utbyggnad av snabbladdning längs större vägar

Välfärden ska stärkas

Sverige ska vara ett modernt välfärdsland. En hög sysselsättningsgrad, generella välfärdssystem och ordning och reda i de offentliga finanserna utgör grunden för den svenska samhällsmodellen.

Följande förslag vill regeringen genomföra för att stärka välfärden:

Ökade möjligheter till anpassning inom bilstödet
Kunskapslyftet bland de stora satsningarna i budgeten
Statens stöd till kulturskolan återinförs
Stärkt möjlighet till betald specialistutbildning för sjuksköterskor
Skolpaket för att alla elever ska lära sig mer
Sänkt skatt, höjt grundskydd och nya insatser för Sveriges äldre
300 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård
Satsning på lärarassistenter fördubblas
Karriärtjänster ska ge bättre villkor för specialistsjuksköterskor
Kompensation till landstingen för vårdmoms

Hela landet ska växa

Hela Sverige ska inte bara leva utan också växa. Såväl landsbygd, glesbygd som städer ska utvecklas så att hela Sveriges potential utnyttjas. Möjligheterna att bo och verka i hela landet ska förbättras.

Följande förslag vill regeringen genomföra för att hela landet ska växa:

Stora tillskott till kommuner och landsting nästa år
Investeringsstöd för fler hyresbostäder och bostäder för studerande i hela landet
Nya servicekontor öppnar
Fortsatt förstärkt driftstöd till små butiker i sårbara och utsatta glesbygder
Budgetsatsning för att stärka livsmedelskedjans konkurrenskraft
Stor satsning på landsbygdspolitik i budget 2020
Grön skatteväxling - skattereduktion för boende i vissa geografiska områden
Extra satsningar på nattåg i Sverige och till Europa

Tryggheten ska öka och demokratin ska värnas

Kampen mot brottsligheten och dess orsaker intensifieras. Samhället ska vara starkt nog att skydda människor från allt från vardagsbrott till terrorism. Det är grundläggande för att samhället ska hålla ihop. Demokratin ska värnas, både i Sverige och i omvärlden.

Följande förslag vill regeringen genomföra för att öka tryggheten och värna demokratin:

Regeringen föreslår ny modell för beräkning av biståndskostnader för asylsökande och skyddsbehövande
Förstärkning av penningtvättstillsynen och andra åtgärder mot penningtvätt
Satsningar på ett stärkt rättsväsende och ökad trygghet
Historisk satsning mot rasism och för hbtq-personers lika rättigheter
Storsatsning för ökad jämställdhet och minskat våld och förtryck
Fortsatta satsningar för att förebygga brottslighet i arbetslivet
Ytterligare åtgärder i höstbudgeten för ordning och reda, konkurrensneutralitet och för att bekämpa välfärdsfusk
Budgetsatsning på journalistik i hela landet
Långsiktig finansiering av det militära försvaret

Skatteförslag i höstbudgeten

På den här sidan finns information om de skatteförslag som regeringen föreslår och aviserar i höstbudgeten.

Skatteförslag i budgeten för 2020

Reformer och finansiering

Reformer och finansiering i budgetpropositionen för 2020 (pdf)

Regeringens bedömning av ekonomins utveckling

Efter några år med hög tillväxt sker nu en konjunkturavmattning i världsekonomin och i Sverige, även om resursutnyttjandet i svensk ekonomi fortsatt är högre än normalt. Samtidigt har flera av de risker som regeringen lyft fram under de senaste åren ökat – till exempel handelskonflikten mellan USA och Kina och Storbritanniens utträde ur EU.

Nyckeltalstabell, prognos september 2019 
  2018 2019 2020 2021 2022
BNP, kalenderkorrigerad, procentuell förändring 2,5 1,5 1,2 1,7 2,0
Sysselsatta, 15–74 år, procentuell förändring 1,8 0,8 0,4 0,6 0,6
Arbetslöshet, % av arbetskraften 15–74 år 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5
Offentliga sektorns finansiella sparande, % av BNP 0,9 0,4 0,3 0,4 1,2
Strukturellt finansiellt sparande offentlig sektor, % av BNP 0,0 0,0 0,2 0,5 1,3

Anm: Försörjningsbalansen avser fasta priser
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar

Nästa steg - riksdagsbehandlingen av budgetförslaget

När regeringen har lämnat sitt budgetförslag till riksdagen påbörjas riksdagens behandling. Den är uppdelad i två steg:

Steg 1: Först beslutar riksdagen om riktlinjerna för den ekonomiska politiken samt de ekonomiska ramarna för statens budget. Rambeslutet, det vill säga beslutet om ramarna för hur stora utgifterna får vara per utgiftsområde, är sedan styrande för den fortsatta riksdagsbehandlingen eftersom utgiftsramarna inte får överskridas.

Steg 2: I det andra steget tar riksdagen ställning till hur utgifterna ska fördelas inom varje utgiftsområde, det vill säga hur mycket pengar (anslag) olika verksamheter ska få. Budgetpropositionen är slutbehandlad när riksdagen har tagit ställning till förslagen för samtliga 27 utgiftsområden. Då sammanställer riksdagen statens budget.

Utifrån resultatet av riksdagsbehandlingen beslutar sedan regeringen om regleringsbrev för alla myndigheter och anslag.