Artikel från Utrikesdepartementet

Frågor och svar om reseavrådan

Publicerad · Uppdaterad

Just nu får vi många frågor från media och allmänheten om hur det nya coronaviruset kan påverka svenskar som reser i utlandet. Här är svaren på några av de vanligaste frågorna vi får.

Den 14 mars införde UD en avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder, med anledning av den omfattande osäkerheten för globalt resande kopplat till covid-19. Avrådan har förlängts och förändrats vid flera tillfällen. Inom Europa har det nu skett en positiv utveckling med lättnader av restriktioner som tidigare utgjort risker för svenska resenärer.

Att UD nu börjar öppna upp för ökat resande innebär inte att situationen är som vanligt igen. Läget är fortsatt osäkert och föränderligt, även i Europa.

Vad innebär det när UD avråder från resor?

När UD avråder från resor är det alltid en signal om att säkerhetsläget är allvarligt, oavsett vilken nivå av avrådan det handlar om. Har du sedan tidigare rest in och befinner dig i ett land eller område som UD avråder ifrån kan du inte förvänta dig konsulär hjälp från UD eller ambassaderna. Den situation vi nu står inför försvårar möjligheten för UD än mer att bistå dig om du valt att resa mot UD:s avrådan.

Om man reser till ett land som UD avråder från resor till gäller i de flesta fall inte försäkringen och svenska ambassader och konsulat kan ha begränsade möjligheter att bistå svenskar på plats. Man bör kontakta sitt försäkringsbolag för att kontrollera vilka villkor som gäller när UD avråder från resor.

UD:s avrådan är inte ett utreseförbud men ska ses som en stark rekommendation till resenärer om att inte resa.

Hur ser avrådan ut i nuläget?

UD har den 18 juni fattat beslut om att häva avrådan för följande länder inom EU, EES och Schengenområdet: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, och Spanien. Beslutet gäller även Ungern, San Marino, Monaco och Vatikanstaten. Beslutet att häva avrådan för dessa länder kommer att gälla från och med den 30 juni 2020 tills vidare.

För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan för icke nödvändiga resor till och med den 15 juli.

För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Varför har ni beslutat att häva avrådan för resor till ett antal länder i Europa?

Anledningen till att avrådan hävs för dessa länder är att de har beslutat att öppna upp för resande från Sverige och övriga EU, vilket innebär ett säkrare resande för svenskar. Beslutet att häva avrådan för dessa länder kommer att gälla från och med den 30 juni 2020 och tills vidare.

Varför förlänger UD avrådan för icke nödvändiga resor till alla andra länder?

Det osäkra och föränderliga läge som var grunden till att vi införde avrådan från utlandsresor är kvar. Många länder har fortfarande stängda gränser eller omfattande begränsningar av in- och utresemöjligheter, karantänsbestämmelser och utegångsförbud. Störningarna i internationell passagerartrafik består. Osäkerheten är stor, och det är inte möjligt att förutspå när det kommer att vara möjligt att resa tryggt och fritt i hela världen med hänsyn till coronapandemin och dess konsekvenser.

Situationen är fortsatt snabbt föränderlig. Utvecklingen påverkar också i hög grad svenska utlandsmyndigheters möjlighet att bistå svenska medborgare och personer med hemvist i Sverige som befinner sig i utlandet.

Vi utgår från EU/EES/Schengenområdet med hänsyn till det nära samarbete som finns inom denna krets av länder, såväl vad avser ambitionen att verka för ett samlat återöppnande av resande inom EU/Schengen som tillgång till och rätten till sjukvård. Vår bedömning är att osäkerhetsfaktorerna för svenska resenärer minskar när ett land på generell basis hävt restriktioner för inresande från EU/EES/Schengenländer. 

Vad är skillnaden mellan avrådan från icke nödvändiga resor och alla resor?

Icke nödvändiga resor avser besöks-och turistresor.

Alla resor omfattar även affärsresor och officiella resor.

UD kan också uppmana svenskar att lämna ett område. Det sker i situationer då överhängande fara eller mycket allvarliga hot föreligger. Det gör vi till exempel i lägen när det rör sig om en krigssituation.

Måste jag som resenär tänka på något speciellt vid resa till länder där avrådan är hävd?

Vår bedömning är att osäkerhetsfaktorerna för svenska resenärer i de utpekade länderna har minskat betydligt. Samtidigt kan konstateras att allt resande inom Europa kommer vara kringgärdat med en ovisshet för svenska resenärer.

Utgångspunkten är att UD och ambassaderna inte kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.

Mot denna bakgrund blir det egna ansvaret än viktigare. Varje resenär ska noga överväga sin resa, vidta ordentliga förberedelser, informera sig om de förutsättningar som gäller och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på plats. Resenärer uppmanas hålla tät kontakt med sina resebolag och se över sitt försäkringsskydd. Det är viktigt att resenärer har tillräckligt med pengar för oförutsedda händelser på resan som t.ex. förseningar som kan förorsaka extra kostnader. 

Man bör också ladda ner appen UD Resklar, och kontinuerligt uppdatera sig om ambassadens reseinformation på hemsidan Sweden Abroad.

När kommer besked om möjligheten att resa i höst?

UD avser att i god tid återkomma med information om huruvida avrådan kommer förändras, förlängas eller hävas.

Vi följer utvecklingen noga och har beredskap för att ta nya beslut vid behov. Det går inte i nuläget att säga ett datum när en ny bedömning kommer att göras. Vi har förståelse för att biljettsituationer påverkas av avrådansbeslut men det är inte utifrån den grunden beslutet sker utan enbart utifrån aktuellt säkerhetsläge.

Vad gäller för just landet jag vill resa till/genom?

Sweden Abroad och i appen UD Resklar finns våra ambassaders samlade reseinformation. För information om specifika bestämmelser så som in- och utresebestämmelser eller lokala regler och lagar i samband med covid-19 hänvisar vi till landets egna myndigheter, exempelvis deras ambassad i Stockholm.

Jag bokade en resa innan avrådan kom, kan jag få pengarna tillbaka?

Om UD inför en avrådan efter att du bokat en resa kan du ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag. Även här är det viktigt att du som resenär pratar med ditt försäkringsbolag. Om du har bokat en paketresa kan det finnas möjlighet till återbetalning. Ta kontakt med sin researrangör för att se vad som gäller.

Hallå konsument hittar du information om dina rättigheter kring avbokning av resor i samband med coronaviruset.

Hur fattas ett avrådansbeslut?

Situationen i olika länder övervakas dygnet runt av handläggare på UD:s konsulära enhets beredskapsgrupp. Man för en löpande dialog med Sveriges ambassader och andra relevanta myndigheter.

Det är UD som fattar beslut om en avrådan, men vi tar in information och lyssnar på andra relevanta myndigheter. Vad gäller situationen med spridningen av coronaviruset lyssnar vi till exempel på Folkhälsomyndigheten som kan rekommendera UD att avråda från resor till ett område.

UD kan vid behov fatta beslut om avrådan mycket snabbt, dygnet runt. Om vi bedömer att vi behöver införa en avrådan fattar vi beslut och kommunicerar beslutet på Sweden Abroad direkt. Vi skickar även ut pressmeddelande till svensk media och uppdaterar våra sociala medier – UD Resklar på Twitter och Facebook – samt skickar ut en pushnotis till alla som följer landet i appen UD Resklar.

Vad ska krävas för att ni ska avråda från resor till en viss plats?

En avrådan bygger alltid på en samlad bedömning och lokala förutsättningar är avgörande. Liknande händelser kan få olika konsekvenser beroende på vart de inträffar.

Vad gäller spridningen av coronaviruset tittar vi främst på vilka effekter smittspridningen har på samhället i stort och förmågan att hantera situationen: Fungerar sjukvården? Finns möjlighet att resa in och ut ur landet? Med hjälp av Folkhälsomyndigheten tittar vi också på risken för att smittas av viruset.

Hur fungerar transit i de olika länderna?

En del länder inför begränsningar i möjligheten att transitera via sina territorier. Dessa beslut kan komma med kort varsel. Därför är det viktigt att svenskar utomlands noga följer närmaste svenska ambassads reseinformation. Ambassaderna sprider även aktivt information genom pushnotiser i appen UD Resklar.

En svensk utlandsmyndighet kan inte påverka det aktuella landets transitregler. Ambassaden förmedlar information om transit som de har tillgång till. Men i och med att de inte har ansvaret för frågan, och då transitbestämmelser kan förändras med kort varsel, bör resenären söka informationen via lokala myndigheter.

Vad innebär inreseförbudet till Sverige?

Regeringen beslutade den 17 mars att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19. Inreseförbudet gällde till en början i 30 dagar, men har sedan förlängts. Just nu gäller inreseförbudet till och med den 30 juni. Beslutet om inreseförbud har fattats efter samråd med EU-kommissionen. Regeringen beslutade 4 juni om vissa förtydliganden i förbudet vilka trädde i kraft den 8 juni.

Svenska Polismyndigheten är ansvarig för tillämpningen av detta beslut och frågor hänvisas i första hand till dem. Ring 11414 och be att bli kopplad till den nationella kommunikationsenheten.

Reser man från ett EU-land eller EES land (tex Norge, UK eller Schweiz) till Sverige omfattas man inte av det tillfälliga inreseförbudet. Det vill säga att man kan resa in i Sverige enligt tidigare gällande regler.  

Se mer information rörande inreseförbudet nedan:

Måste jag vidta några smittskyddsåtgärder när jag reser in i Sverige?

Det är Folkhälsomyndigheten som är ansvarig myndighet i Sverige för smittskyddsfrågor.

Se mer information om covid-19 nedan:

Om du har ytterligare frågor har UD öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00.

 

Kontakt

Konsulär jourhavande, Utrikesdepartementet
Vardagar kl.16:30-08:00 samt helger
Telefon 08-405 50 05

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. Genom checklistan "Min resa" kan du enkelt förbereda varje resa.

Följ UD Resklar på Facebook och Twitter

UD-podden

Vill du veta mer kan du lyssna på UD-poddens avsnitt #22 om reseavrådan här.