Ökade möjligheter till studiestöd

Publicerad

En förändrad arbetsmarknad gör att fler kommer att behöva utbilda sig genom hela livet. För att det ska vara möjligt att arbeta längre behövs möjligheter till omställning och kompetensutveckling under en större del av livet. Det krävs också att den som vill eller behöver studera har möjlighet att finansiera studierna.

Bättre studiestöd högre upp i åldrarna

Regeringen anser att åldersgränserna för rätt till studiemedel och studiestartsstöd ska höjas för att förbättra möjligheterna att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna.  Regeringen avser att återkomma med sådana lagförslag i fråga om studier som bedrivs från och med 2022.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att medel avsätts för höjda åldersgränser för rätt till studiemedel och studiestartsstöd samt ändrade återbetalningsregler. Förslagen om höjda åldersgränser beräknas kosta 119 miljoner kronor årligen.

Regeringen föreslår att CSN:s resurser förstärks med 12 miljoner kronor 2021. För 2022 och 2023 beräknas resurserna öka med 12 miljoner kronor respektive 7 miljoner kronor för att möjliggöra höjda åldersgränser för rätt till studiemedel och studiestartsstöd samt ändrade återbetalningsregler. 

Ökade resurser till studiestartsstödet

Arbetslöshetsvillkoret inom studiestartsstödet har tillfälligt lättats under 2020 så att även nyligen arbetslösa kan omfattas. För att studerande som beviljats studiestartsstöd under 2020 fortsättningsvis ska kunna beviljas maximalt stöd utan att tränga undan nya studerande föreslår regeringen att mer medel avsätts under 2021. Förslaget innebär att anslaget ökas med 142 miljoner kronor 2021.

Höjt tilläggslån för att fler vuxna med tidigare inkomst ska kunna studera

Möjligheten att få studiemedel som kan täcka levnadsomkostnaderna kan vara avgörande i valet att börja studera. Studerande som är minst 25 år och som har haft en viss inkomst året före studiestarten kan utöver de vanliga studiemedlen också få tilläggslån.

Regeringen föreslår vissa ändringar i studiestödslagen och att medel tillförs för att möjliggöra en tillfällig höjning av tilläggslånet inom studiemedlen med cirka 1 000 kronor per studiemånad för heltidsstuderande under 2021–2022.  Totalt beräknas kostnaderna motsvara 48 miljoner kronor årligen 2021–2022.

Höjningen syftar bland annat till att underlätta ekonomiskt för personer med tidigare inkomster som har behov av att läsa exempelvis kortare kompletteringskurser, tvååriga yrkes- eller masterutbildningar eller kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen.

Förstärkt återbetalningsverksamhet för studielån

Sverige har ett av världens mest robusta studiemedelssystem som gör det möjligt för alla oavsett ekonomisk bakgrund att studera. För att systemet ska kunna upprätthållas med hög trovärdighet måste de som har tagit lån också betala tillbaka dessa. Det gäller alla låntagare men just låntagare bosatta utomlands har en väsentligt lägre återbetalningsgrad än låntagare bosatta i Sverige.

För att upprätthålla trovärdigheten i systemet och även fortsättningsvis kunna tillhandahålla ett omfattande studiestöd behöver personer som är bosatta utomlands i större utsträckning än i dag återbetala sina studieskulder. För att CSN:s arbete med detta ska kunna fortsätta och även intensifieras förstärks CSN:s resurser med 7 miljoner kronor från och med 2022.