Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Parterna i Välfärdskommissionen överens om avgörande förutsättningar för framtidens välfärd

Publicerad

För att välfärden ska klara av sitt uppdrag i framtiden behöver välfärden ställa om men även rustas med mer resurser. Personalen i välfärden behöver bättre förutsättningar och samarbetet mellan staten och kommunsektorn behöver stärkas. Det konstaterar regeringens Välfärdskommission, som vid mötet den 20 maj enades om gemensamma ställningstaganden om framtidens behov i välfärden.

Välfärdskommissionen betonar att den gemensamt finansierade välfärden skapar förutsättningar för ett jämlikt samhälle och en god ekonomisk utveckling. Samtidigt menar kommissionen att det är tydligt att välfärden står inför stora utmaningar. Bland annat till följd av att andelen äldre i samhället ökar.

Välfärdskommissionen lyfter fram sammanlagt sju områden som bör prioriteras i arbetet framåt. Det handlar bland annat om att ställa om och utveckla nya arbetssätt samt att genomföra insatser för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal med rätt kompetens i välfärden. Skälet är att omkring 40 procent av Sveriges sysselsättningsökning fram till 2035 skulle behöva ske i kommunalt finansierad verksamhet om personaltäthet i välfärden ska vara lika hög som i dag.

Den svenska förvaltningsmodellen bygger i grunden på ömsesidig tillit mellan staten och kommun­sektorn. För att välfärden ska kunna bedrivas på ett hållbart sätt krävs en samsyn. Välfärdskommissionen konstaterar därför att långsiktiga och övergripande målsättningar för välfärden behöver vara gemensamma.  Det kan exempelvis handla om gemensamma initiativ för att dra nytta av digitaliseringen eller hitta smarta vägar för en likvärdig välfärd i hela landet.

Välfärdskommissionen pekar även på fortsatta behov av ekonomiska tillskott till kommunsektorn för att kunna fortsätta utveckla välfärden. 

Välfärdskommissionens prioriterade förutsättningar för framtidens välfärd

  • Det behövs gemensamma målsättningar
  • Välfärden behöver ställa om
  • Välfärden behöver goda förutsättningar
  • Medarbetarna är välfärdens viktigaste resurs
  • Livslångt lärande för att möta välfärdens behov
  • Välfärden behöver vara jämlik
  • Välfärden kräver helhetsperspektiv och ett långsiktigt förhållningssätt

Om Välfärdskommissionen

Välfärdskommission samlar företrädare för regeringen, SKR och fackförbunden LO, TCO och SACO. Arbetet i kommissionen har pågått sedan i februari 2020. Välfärdskommissions uppdrag är att systematiskt identifiera konkreta åtgärder som kan stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Hittills har kommissionen presenterat 25 förslag som syftar till att stärka kommunernas förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet. Bakgrunden till att regeringen tillsatte Välfärdskommissionen är bland annat att det så kallade finansieringsgapet väntas uppgå till 50–¬80 miljarder kronor 2026, enligt Finansdepartementets beräkningar. Med finansieringsgap menas skillnaden mellan den utgiftsnivå som krävs för att bibehålla en oförändrad standard i välfärden och den utgiftsnivå som kommuner och regioner kan ha med dagens skattesatser och beslutade och aviserade statsbidrag.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.