Reformer inom arbetsmarknad och integration – Budgetpropositionen för 2024

Publicerad

I samband med regeringens budgetproposition för 2024 föreslås flera reformer inom arbetsmarknad, integration och arbetet mot utanförskap. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Den 20 september överlämnade regeringen höstbudgeten till riksdagen.

En mer effektiv Arbetsförmedling

Arbetsförmedlingen behöver bli mer effektiv med ett tydligt fokus på kärnverksamheten. Myndighetens förvaltningsmedel behöver användas mer effektivt när det gäller bland annat bedömning och planering av stöd och insatser för arbetssökande, kontroll av de arbetslösas sökaktivitet och stöd i arbetsgivares rekryteringsarbete. Mot bakgrund av konjunkturavmattningen finns samtidigt behov av att förbättra Arbetsförmedlingens förutsättningar att hantera en ökad arbetslöshet och att höja kvaliteten i myndighetens kontrollarbete. Regeringen föreslår därför en förstärkning av myndighetens förvaltningsanslag med 200 miljoner kronor 2024.

Pressmeddelande: Effektivare arbetsmarknadspolitik som leder till jobb

Etableringsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända

Etableringsjobb är en ny form av subventionerad anställning som syftar till att öka möjligheterna för nyanlända och långtidsarbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden och till att underlätta företagens kompetensförsörjning. I november 2022 tecknade LO, Unionen och Svenskt Näringsliv ett avtal om arbete i etableringsjobb. Avtalet som parterna slöt avviker i vissa delar från det sedan tidigare beslutade regelverket. Arbete har därefter gjorts inom Regeringskansliet för att kunna göra nödvändiga förändringar inklusive analys av statsstödsregelverket. Regeringen ser nu till att etableringsjobben kommer på plats. Regeringens avsikt är att regeländringarna ska kunna träda i kraft i början av 2024.

Pressmeddelande: Etableringsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända

Minskade volymer i matchningstjänster och introduktionsjobb

Regeringen föreslår att medlen för arbetsmarknadspolitiska program och insatser minskas, bland annat genom färre introduktionsjobb. Det innebär en nettominskning av utgifter med 2,1 miljarder kronor 2024 i förhållande till beräknade anslagsnivåer i budgetpropositionen för 2023. Regeringen bedömer att de minskade medlen också innebär färre deltagare i främst de matchningstjänster som Arbetsförmedlingen anskaffar från leverantörer, samtidigt som det finns utrymme att öka antalet deltagare i andra insatser som exempelvis praktik.

Pressmeddelande: Effektivare arbetsmarknadspolitik som leder till jobb

Förbättrad kunskap om effektiv arbetsmarknadspolitik

För att säkerställa en effektiv användning av statliga medel är det viktigt med ett gediget kunskapsunderlag om effekter av olika insatser. Regeringen föreslår därför även en höjning av förvaltningsanslaget för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) med 3 miljoner kronor 2024. Åren därefter beräknas ökningen uppgå till 5 miljoner kronor 2025 och 7 miljoner kronor per år fr.o.m. 2026.

Pressmeddelande: Effektivare arbetsmarknadspolitik som leder till jobb

En inkomstbaserad a-kassa bör införas

Arbetslöshetsförsäkringen behöver bli mer ändamålsenlig och på ett bättre sätt bidra till omställning vid arbetslöshet. Därför avser regeringen att föreslå att arbetslöshetsförsäkringen reformeras, så att den baseras på inkomster av förvärvsarbete i stället för arbetad tid. Det innebär ett regelverk som är enklare att administrera, vilket kan resultera i kortare väntetider för utbetalning. Även förutsättningarna att motverka fusk och fel förbättras och arbetslinjen stärks. För att möjliggöra nödvändiga förberedelser inför reformen avsätter regeringen 50 miljoner kronor under 2024 till Sveriges a-kassor.

Pressmeddelande: En inkomstbaserad a-kassa bör införas

Bättre ekonomiska förutsättningar för Samhall och översyn av uppdraget

Att åstadkomma bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga är en viktig del av en mer effektiv arbetsmarknadspolitik. Här fyller Samhall en viktig funktion. Samhall har samtidigt ekonomiska utmaningar, bland annat till följd av ökade lönekostnader i kombination med minskad efterfrågan på bolagets tjänster. För att skapa förbättrade ekonomiska förutsättningar för Samhalls verksamhet avser regeringen att höja den statliga merkostnadsersättningen till Samhall med 988 miljoner kronor per år. Regeringen planerar också att göra en grundlig översyn av Samhalls uppdrag, verksamhet och förutsättningar.

Förstärkning av tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande m.fl. är en viktig åtgärd för att underlätta vägen till arbete och självförsörjning, inte minst för personer med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Regeringen föreslår att det sker en förstärkning av medlen för tidiga insatser för asylsökande med flera. Anslaget föreslås ökas med 20 miljoner kronor 2024 och beräknas öka med 10 miljoner kronor 2025. Insatserna bidrar till att främja delaktighet, hälsa och underlätta vägen till arbete, och kan exempelvis handla om språkträning, nätverk och kunskaper om det svenska samhället.

Avveckling av statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

De offentliga medel som avsätts för integrationsåtgärder behöver användas effektivare och ha ett tydligare integrationssyfte. Mot bakgrund av detta föreslår regeringen att det särskilda stödet för organisationer bildade på etnisk grund ska avskaffas. Det innebär att de 18,9 miljoner kronor per år som är avsatta för statsbidraget omfördelas från och med 2024. Utöver de särskilda förhållanden som gäller för de fem nationella minoriteterna ser regeringen ingen anledning till att medel ska fördelas till organisationer utifrån medlemmarnas etnicitet.

Pressmeddelande: Statsbidraget till organisationer bildade på etnisk grund avskaffas

Fortsatt satsning på platsdata

Att ha tillgång till platsdata i statistikverktyg fyller en central funktion i arbetet mot utanförskap. Tillgången till statistikverktyg med platsdata bidrar till effektivare resursanvändning, då det ger underlag för analyser, uppföljning och utvärdering samt möjlighet att rikta insatser mot utanförskap dit de gör mest nytta. För att möjliggöra en fortsättning av det uppdrag som har som mål att säkerställa verktyg med platsdata avser regeringen att satsa 7 miljoner kronor för 2024 och 12 miljoner kronor per år från 2025 och framåt. Regeringen avser också att ge Boverket i uppdrag att fortsätta tillhandahålla och utveckla befintligt verktyg med platsdata. Myndigheten ska också ge stöd till och samordna berörda statliga myndigheter, regioner, kommuner och andra samhällsaktörer i användandet av platsdata.

Myndighetsuppdrag för att lyfta utanförskapsområden

Regeringen föreslår att avsätta 6 miljoner kronor per år från och med 2024 för uppdrag till strategiska myndigheter i arbetet mot utanförskap. Flera statliga myndigheter kan utveckla sin verksamhet för att i högre utsträckning bidra till att lyfta utanförskapsområden. Tillgången till statistikverktyg med platsdata ger underlag för analyser, uppföljning och utvärdering samt möjlighet att rikta insatser mot utanförskap dit de gör mest nytta. I detta sammanhang är exempelvis Arbetsförmedlingen, Statens skolverk och Polismyndigheten särskilt relevanta, liksom Socialstyrelsen.

Förebyggande insatser mot gängkriminalitet

Förebyggande åtgärder är en viktig del i samhällets samlade insatser mot brottslighet och otrygghet. Här spelar kommunerna en viktig roll, inte minst i arbetet med att förebygga och förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet. Regeringen föreslår en treårig satsning på förebyggande insatser mot gängkriminalitet. För 2024 avsätts 80 miljoner kronor, och för 2025 och 2026 beräknas 150 miljoner kronor per år. Satsningen görs i form av statsbidrag till kommunerna, med särskilt fokus på kommuner med områden där utanförskapet är stort. Socialstyrelsen kommer att få i uppdrag att fördela pengarna och regeringen kommer att återkomma om den närmare utformningen av uppdraget.

Pressmeddelande: Ny riktad satsning på kommunernas arbete mot gängkriminalitet