Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Revidering av direktivet om unions­med­borgares rösträtt och val­barhet vid kom­munala val 2021/22:FPM35

Publicerad

Faktapromemoria gällande kom­missionens förslag till revide­ring av rådets direktiv 94/80/EG av den 19 december 1994 om närmare bestäm­melser för rösträtt och valbarhet vid kom­munala val för unions­med­borgare som är bosatta i en medlems­stat där de inte är med­borgare, COM (2021) 733.

Ladda ner:

Den 25 november 2021 antog kom­missionen ett förslag till revi­dering av rådets direktiv 94/80/EG av den 19 december 1994 om närmare bestäm­melser för rösträtt och  val­barhet vid kom­munala val för unions­med­borgare som är bosatta i en medlems­stat där de inte är med­borgare. Det huvud­sakliga syftet med för­slaget är enligt kom­missionen att förbättra tillhanda­hållandet av informa­tion om hur unions­med­borgare som är bosatta i en med­lems­stat där de inte är med­borgare ska gå till­väga för att rösta och kandi­dera i kom­munala val i bosätt­nings­medlems­staten och att upp­datera vissa utdaterade bestäm­melser i direktivet. Förslaget innebär bl.a. att sådana unions­med­borgare pro­aktivt ska få informa­tion om hur de kan gå tillväga för att rösta och kandidera i kom­munala val i bosätt­nings­medlems­staten och att informa­tionen ska ges på två språk för att stötta dessa med­borgare i utövandet av deras rättig­heter.

Regeringen är överlag positiv till kom­missionens förslag, som till över­vägande del rör frågor av organisa­torisk eller teknisk karak­tär. Demo­kratin måste även fortsatt tillåtas fungera på delvis skilda sätt i de olika medlems­staterna. En grund­läggande förut­sättning för att Sverige ska kunna godta ändringar i direk­tivet är att de nya bestäm­melserna inte kommer i konflikt med våra grund­lagar.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.