OSSE

Uppdaterad

OSSE – Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa – är ett säkerhetspolitiskt samarbetsorgan med 57 deltagande stater. I arbetet inom OSSE deltar alla Europas stater, USA, Kanada och länderna i Centralasien på lika villkor. OSSE:s verksamhet utgår från en brett definierad syn på säkerhet, som omfattar såväl militär rustningskontroll som mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och demokrati.

Inom OSSE arbetar Sverige för att säkerställa att samtliga deltagande stater i OSSE lever upp till organisationens normer, principer och åtaganden samt för att stärka EU:s röst i organisationen. Sedan början av 2014 har Sverige även riktat stort politiskt, finansiellt och personalmässigt stöd till OSSE:s praktiska insatser i och omkring Ukraina, med tonvikt på den särskilda observatörsmissionen i landet.

I sitt arbete i OSSE lägger Sverige särskilt stor vikt vid organisationens insatser för demokrati, grundläggande fri- och rättigheter samt rättsstatlighet. Sedan flera år tillbaka har Sverige även en särskild roll som EU:s koordinator för yttrande- och mediefrihetsfrågor vid OSSE i Wien.

Det svenska arbetet i OSSE har även tydligt fokus på stöd till OSSE:s tre oberoende institutioner: Kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR), Mediefrihetsrepresentanten (RFoM) och Högkommissarien för nationella minoriteter (HCNM). Institutionerna har ett viktigt uppdrag i att bistå de deltagande staterna att uppfylla sina åtaganden. OSSE:s operativa fältnärvaro i Östeuropa, Södra Kaukasien, Centralasien och Västra Balkan är ytterligare en prioritering för Sverige. Fältnärvaron syftar ytterst till att stödja demokratisk utveckling och stärkande av mänskliga rättigheter samt att förebygga konflikter i de länder och områden där de verkar.

Sverige verkar för att rustningskontrollregimerna inom OSSE ska upprätthållas och genomföras, med fokus på Wiendokumentet och Open Skies, instrument som syftar till att skapa förtroende genom ökad öppenhet och informationsutbyte. Ett led i detta arbete är att Sverige mot betalning ställer ett observationsplan till förfogande för andra fördragsstater inom ramen för Open Skies.

Sverige ställer varje år personal till förfogande för tjänster i OSSE:s sekretariat, institutioner och fältmissioner och bidrar med ett stort antal observatörer till OSSE:s valobservationsinsatser, som samordnas av ODIHR. Sverige ger även finansiellt stöd till OSSE:s projektverksamhet, med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter, yttrande- och mediefrihet, valövervakning, polisreformer, utbildning av gränspersonal samt ökad kapacitet för civilsamhället. Under 2014 och 2015 har Sverige bidragit till OSSE:s särskilda observatörsmission i Ukraina med finansiellt och personalmässigt stöd.

Genvägar