Den svenska förvaltningsmodellen

Sverige styrs på nationell nivå, regional nivå och lokal nivå. Därutöver tillkommer EU-nivån.

Nationell nivå

Riksdagen har makt att stifta lagar. Riksdagen representerar folket på nationell nivå. Regeringen styr Sverige genom att den ser till att riksdagens beslut blir verklighet och kommer med idéer till nya lagar och lagändringar. Till sin hjälp i arbetet har regeringen Regeringskansliet och cirka 250 statliga myndigheter.

Regional nivå

Sverige är indelat i 21 län. I varje län finns en statlig regional myndighet som heter länsstyrelsen.

Det finns 20 regioner. Regionerna leds av politiker som valts av folket. Regionerna ska mest arbeta med sjukvård.

Länen och regionerna omfattar samma geografiska områden och man brukar därför se dessa som den regionala nivån. Det högsta beslutande organet är regionfullmäktige. Kommunallagen styr landstingens arbete.

Lokal nivå

Sverige har 290 kommuner. Kommunerna ansvarar för den mesta samhällsservice som finns där vi bor som förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna styrs av politiker som valts av folket. Det högsta beslutande organet är kommunfullmäktige. Kommunallagen styr kommunernas arbete.

EU-nivå

Sverige ska följa EU:s regler och är med och skapar nya regler. Regeringen företräder Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd. Europeiska unionens råd kallas ministerrådet eller rådet. Rådet fattar beslut tillsammans med Europaparlamentet. Folket i varje land i EU väljer ledamöter till Europaparlamentet.