Den svenska förvaltningsmodellen - tre nivåer

Sverige styrs på tre nivåer: nationellt, regionalt och lokalt. Därutöver tillkommer den europeiska nivån.

Nationell nivå

Riksdagen har makt att stifta lagar. Riksdagen representerar folket på nationell nivå. Regeringen styr Sverige genom att den ser till att riksdagens beslut blir verklighet och kommer med idéer till nya lagar och lagändringar. Till sin hjälp i arbetet har regeringen Regeringskansliet och cirka 350 statliga myndigheter.

Regional nivå

Sverige är indelat i 21 län. I varje län finns en statlig regional myndighet som heter länsstyrelsen.

Det finns 20 landsting. Landstingen leds av politiker som valts av folket. Landstingen ska mest arbeta med sjukvård.

Länen och landstingen omfattar samma geografiska områden och man brukar därför se dessa som den regionala nivån. Det högsta beslutande organet är Landstings- eller regionfullmäktige. Kommunallagen styr landstingens arbete.

Lokal nivå

Sverige har 290 kommuner. Kommunerna ansvarar för den mesta samhällsservice som finns där vi bor som förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna styrs av politiker som valts av folket. Det högsta beslutande organet är kommunfullmäktige. Kommunallagen styr kommunernas arbete.

Europeisk nivå

Sverige ska följa EU:s regler och är med och skapar nya regler. Regeringen företräder Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd, som ofta kallas ministerrådet eller rådet.