Ombudsmän

För att alla ska veta att staten gör sitt arbete på rätt sätt finns ombudsmän. Begreppet ombudsman har också spridits till flera andra länder. Sverige har dessa ombudsmän:

Justitieombudsmannen, JO

Riksdagen väljer ombudsmännen. De kontrollerar att myndigheter och deras tjänstemän följer lagar och regler i sitt arbete.

Justitieombudsmannens webbplats

Justitiekanslern, JK

JK ska kontrollera myndigheter och domstolar, företräda staten i tvister i domstol, reglera skadeståndsanspråk mot staten, vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål och vara regeringens juridiska rådgivare.

JK:s webbplats

Konsumentombudsmannen, KO

KO försvarar konsumenternas intressen mot företag i domstol. KO ska kontrollera att företag följer marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen, produktsäkerhetslagen och distansavtalslagen.

Konsumentverkets webbplats

Diskrimineringsombudsmannen, DO

DO ser till att alla följer diskrimineringslagen.

DO:s webbplats

Barnombudsmannen, BO

BO företräder barns och ungas rättigheter och intressen och följer FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnombudsmannens webbplats

Barn- och elevombudet, BEO

BEO ska skydda barns och elevers rättigheter som rättigheterna är beskrivna i skollagen.

Barn- och elevombudets webbplats