Offentlighet

Offentlighetsprincipen betyder att myndigheternas, riksdagens och kommunernas arbete så långt som möjligt ska vara öppet. För att alla ska kunna se hur de arbetar har principen om allmänna handlingars offentlighet skrivits in i en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen.

Offentlighetsprincipen ger alla människor rätt att ta del av offentliga, eller allmänna, handlingar. Handlingar som kommer in till eller skickas ut från Regeringskansliet och andra myndigheter, till exempel brev, beslut och utredningar är oftast offentliga. Alla handlingar som kommer till en myndighet ska registreras.

Minnesanteckningar betraktas normalt inte som allmänna handlingar. Vill du veta vilka handlingar som finns hos en myndighet eller läsa handlingarna kontaktar du myndigheten.

Offentlighetsprincipen säger också att tjänstemän och andra som arbetar i stat, kommun och landsting har meddelarfrihet. Meddelarfrihet betyder att de har rätt att berätta om sådant som annars är hemligt för exempelvis medier, utan att kunna straffas för det och utan att arbetsgivaren får ta reda på vem som lämnat uppgifterna.