Förslag om ökad endomarbehörighet i tvistemål

Tvistemål i tingsrätten ska oftare kunna avgöras av en domare. Det föreslår regeringen i propositionen Ökad endomarbehörighet i tvistemål. Förändringarna innebär att tingsrätterna kan handlägga tvistemål bättre och mer effektivt.

Regeringen vill ge tingsrätterna möjligheter till en bättre och mer effektiv handläggning av tvistemål. I propositionen Ökad endomarbehörighet i tvistemål lämnas förslag till förändringar av de processregler som styr hur rättens sammansättning ska se ut vid huvudförhandling i tvistemål, det vill säga hur många domare som ska döma i målet.

Tvistemål är tvister mellan enskilda parter, till exempel i ekonomiska frågor. Huvudregeln är att tingsrätten vid huvudförhandling i ett tvistemål ska bestå av tre lagfarna (juristutbildade) domare. Om målet är av enkelt slag eller om parterna är överens om rättens sammansättning kan tingsrätten i dag bestå av en domare.

Att tre domare avgör ett mål är resurskrävande och innebär många gånger längre handläggningstider. Regeringen anser att inget mål bör avgöras av fler domare än vad som är motiverat i det enskilda fallet. Propositionens förslag innebär att tvistemål i tingsrätten oftare ska kunna avgöras av en domare om svårighetsgraden och omfattningen tillåter det.

Regeringen föreslår också att parternas inflytande över frågan om rättens sammansättning tas bort. Det är tingsrätten som ska bestämma om ett mål ska avgöras av tre eller av en domare. För familjemålen föreslås ingen förändring av reglerna om rättens sammansättning. Förslagen innebär att tingsrätternas resurser kan användas där de bäst behövs utan att kravet på rättssäkerhet åsidosätts.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Prop. 2015/16:56 Ökad endomarbehörighet i tvistemål

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh
Jonas Öhlund
Rättssakkunnig
Telefon 08-405 45 21