Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

EU:s nya dataskyddsförordning

Publicerad

Inom kort förväntas EU besluta om en ny dataskyddsförordning som innehåller EU-gemensamma regler för personuppgiftsbehandling. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska föreslå hur den centrala svenska lagstiftningen på området bäst anpassas till den nya förordningen.

Om drygt två år kommer det EU-direktiv som den svenska personuppgifts­lagen bygger på att ersättas av en EU-förordning. Den nya förordningen kommer att gälla direkt som lag i alla medlemsstater och därmed också ersätta personuppgiftslagen. Genom reformen blir reglerna om behandling av personuppgifter modernare och skillnaden mellan medlemsstaterna minskar. Syftet är att enskilda ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder.

Dataskyddsförordningen behöver kompletteras av vissa nationella regler, som till exempel rör rätten att överklaga tillsynsmyndighetens beslut. Medlemsstaterna har också möjlighet att behålla eller införa egna krav eller undantag i vissa frågor. Den utredning som regeringen nu tillsätter ska upphäva personuppgiftslagen och ta fram förslag till en ny lag som på ett övergripande och lämpligt sätt kompletterar EU-förordningen.

­– Vi har lyckats med att försvara viktiga svenska intressen i förhandlingarna om den nya EU-regleringen, exempelvis vår grundlagsreglering om offentlighetsprincipen och yttrandefriheten. Det är nu viktigt att den svenska lagstiftningen anpassas på ett sätt som skapar bästa möjliga balans mellan skyddet för den personliga integriteten och näringslivets och myndigheters behov av att kunna behandla personuppgifter, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

En av flera frågor som utredningen ska titta på rör möjligheten för barn att samtycka till att deras personuppgifter behandlas av tillhandahållare av vissa it-tjänster, såsom sociala nätverk. Enligt EU-förordningen måste barn vara 16 år för att kunna lämna ett sådant samtycke. Annars krävs också ett godkännande från barnets vårdnadshavare. Sverige har dock möjlighet att sänka den aktuella åldersgränsen till som lägst 13 år, vilket utredningen ska analysera för- och nackdelar med.

Utredningen ska ledas av Inga-Lill Askersjö, som är justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Uppdraget ska redovisas senast den 12 maj 2017.

Dir. 2016:15 Dataskyddsförordningen

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh