Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Olika vägar till föräldraskap

Publicerad

Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet har i dag överlämnat slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Eva Wendel Rosberg, lagman i Malmö tingsrätt, har som särskild utredare haft i uppdrag att överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivil­ligt barnlösa att kunna bli föräldrar. Utredaren lämnar en rad förslag:

  • Det ska bli möjligt för par och ensamstående kvinnor att inom svensk hälso- och sjukvård genomgå assisterad befruktning med enbart donerade könsceller. Detta innebär att kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder avskaffas. Barn som har kommit till med donerade könsceller ska under vissa förutsättningar kunna hämta in information om genetiska syskon.
  • Surrogatmoderskap bör inte tillåtas inom svensk hälso- och sjukvård. Kommersiellt surrogatmoderskap bör motverkas.
  • Svenska socialnämnders och domstolars behörighet att fastställa faderskap efter ett surrogatarrangemang i utlandet ska utökas.
  • Det ska inte införas några regler som utvidgar möjligheterna att erkänna utländska fastställelser av moderskap, faderskap eller föräldraskap.
  • Vissa utländska fastställelser av faderskap efter ett surrogat­arrangemang i utlandet ska inte längre kunna erkännas i Sverige.
  • Det bör genomföras informationsinsatser om surrogatarrangemang i utlandet riktade till myndigheter och till personer som överväger sådana arrangemang.
  • Särskilda regler ska införas om föräldraskapet för fall där personer får barn efter en ändring av könstillhörigheten.

– Utredningen har haft angelägna och svåra frågor att ta ställning till och lämnar flera intressanta förslag. Det är viktigt att det finns möjligheter även för ofrivilligt barnlösa att få barn och flera förslag från utred­ningen syftar till detta. Det är svåra avvägningar som utredningen haft att göra, där särskilt barnet och den som föder barnet ska stå i fokus, och jag konstaterar att utredningen landat i att inte lämna något för­slag om att tillåta surrogatmoderskap i Sverige. Utredningens förslag kommer nu att gå ut på remiss, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johanna Kallifatides
Utredningssekreterare
Telefon 08-405 58 97
Lars Olsson
Utredningssekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00