Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta straff för handgranater och andra explosiva varor

Publicerad

Regeringens utredare föreslår i dag att straffskalan för olovlig hantering av brandfarliga och explosiva varor, som exempelvis handgranater, ändras till de straffnivåer som gäller för vapenbrott.

– Jag välkomnar utredningens förslag, säger inrikesminister Anders Ygeman.

– Handgranater skapar många gånger mer skada och oro än skjutvapen. Straffet för otillåten hantering med explosiva varor bör likställas med vad som gäller för skjutvapen, säger inrikesminister Anders Ygeman.

I november fick Petter Asp, professor i straffrätt, regeringens uppdrag att se över straffbestämmelserna i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Utredaren föreslår nu att straffskalan för grovt brott ändras från fängelse lägst sex månader och högst fyra år till fängelse lägst ett år och högst fyra år. Vidare föreslås att det, precis som när det gäller vapenbrott, införs ett synnerligen grovt brott. Straffskalan för detta brott föreslås vara fängelse lägst tre och högst sex år. Vid bedömningen om av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om hanteringen, överföringen eller importen har avsett ett stort antal explosiva varor eller en särskilt stor mängd av en vara. Straffskalan för den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet olovligen hanterar brandfarliga eller explosiva varor, höjs från böter eller fängelse högst ett år till böter eller fängelse högst två år. Straffskärpningarna i lagen om brandfarliga och explosiva varor stämmer överens med de ändringar av straffskalorna som skedde i vapenlagen 2014. Förslaget skickas nu på remiss för att Justitiedepartementet ska få in värdefulla synpunkter på att utveckla förslaget.

– Regeringen arbetar vidare för att under året kunna lägga fram förslag på ny lagstiftning, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Utredaren Petter Asp har också i uppdrag att se över om och hur den så kallade inregränslagen bör förändras. Den delen av uppdraget ska redovisas den 23 juni 2016.

Promemoria: Skärpta straff för allvarliga brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.