Tre uppdrag till Migrationsverket om återvändande

Regeringen har beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att utöka antalet förvarsplatser, att förkorta tiden från asylansökan till återvändande samt att förstärka återvändandet med sambandsmän vid utlandsmyndigheterna.

Det ökande antalet asylsökande under hösten 2015 bedöms medföra att ett betydligt ökat antal personer kommer att få avvisnings- eller utvisningsbeslut under kommande år. För att asyl- och mottagningssystemet ska fungera krävs att personer som fått ett sådant beslut återvänder. Det är en förutsättning för en rättssäker och trovärdig asylprocess. På så vis frigörs boendeplatser för andra asylsökande och kostnaderna på migrationsområdet minskar.

Regeringen bedömer att ett antal åtgärder krävs för att återvändandeprocessen ska effektiviseras:

Uppdrag att förkorta tiden från asylansökan till återvändande

Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att planera för att vidta varaktiga åtgärder för att förkorta tiden från asylansökan till återvändande eller uppehållstillstånd. Den förkortade effekten på handläggningstiderna ska uppstå senast under innevarande år.

I uppdraget ingår att förstärka hanteringen av framför allt arbetsmoment så som ökad kapacitet för prövning av presumtiva avslag, inklusive uppenbart ogrundade ansökningar, och handläggning av dessa ärenden i en särskild process. Migrationsverket ska även öka sin kapacitet när det gäller hanteringen av återtagna asylansökningar och nöjdförklaringar, återlämnande av identitetshandlingar, bokning av hemresor med mera.

Kontaktvägarna ska förenklas för de asylsökande som vill återvända och Migrationsverket ska ha en beredskap med stöd och hjälp för de personer som vill återvända att komma vidare i sin process.

En redovisning av effekterna av vidtagna åtgärder ska lämnas i årsredovisningen för 2016.

Uppdrag att förkorta tiden från asylansökan till återvändande

Uppdrag att utöka antalet förvarsplatser

Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att efter samråd med Polismyndigheten, Kriminalvården och fastighetsägaren planera för en tillfällig förvarsverksamhet som täcker det uppskattade behovet av 100 nya förvarsplatser. Målsättningen är att verksamheten tas i drift senast den 1 oktober 2016.

Migrationsverket ska även efter samråd med Polismyndigheten och Kriminalvården föreslå hur Migrationsverket kan tillgodose en flexibel tillgång på förvarsplatser om behovet skulle öka ytterligare. Förslaget ska rymmas inom befintliga budgetramar.

Slutligen ska Migrationsverket efter samråd med Polismyndigheten, Kriminalvården och i förekommande fall fastighetsägaren, planera och förbereda för att långsiktigt kunna öka antalet förvarsplatser i landet, för att ersätta de 100 tillfälliga platserna.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 30 november 2016.

Uppdrag att utöka antalet förvarsplatser

Uppdrag att förstärka återvändandet med sambandsmän vid utlandsmyndigheterna

Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att efter samråd med Polismyndigheten och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) planera för att placera sambandsmän vid utlandsmyndigheter. Syftet med detta är att öka antalet verkställda avvisnings- och utvisningsbeslut. Sambandsmännen ska även följa utvecklingen i återvändandeländerna.

Placeringen ska ske i regioner där särskilda insatser på plats krävs för att möjliggöra ökat återvändande. Placering ska ske så snart som möjligt under 2016.

Uppdrag att förstärka återvändandet med sambandsmän vid utlandsmyndigheterna

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00