Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning om skyddet för företagshemligheter

Publicerad

Regeringen har i dag, torsdagen den 19 maj, tillsatt en utredning med syfte att förbättra regleringen av skyddet för företagshemligheter.

Utredaren ska överväga vilka lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till ett nytt EU-direktiv om skydd­et för företagshemligheter. Genom reglerna harmoniseras medlems­stater­nas civil­rätts­liga skydd mot att en obehörig person befattar sig med en företagshemlighet. Harmoni­ser­ingen ska säkerställa före­tag­ens konkurrens­kraft och för­bättra förutsätt­ning­arna för inno­vation och kunskaps­överföring inom EU.

Utredaren ska också, utan direkt samband med EU-reglerna, överväga hur det straffansvar som finns i dag kan utvidgas så att det omfattar exempelvis en anställd ingenjör som avslöjar företagets hemliga uppfinningar för en konkurrent.

I arbetet med utredningen ska tryck- och yttrandefriheten särskilt uppmärksammas och värna, likaså den svenska arbets­marknadsmodellen och skyddet för anställda och andra som avslöjar brott eller andra allvarliga miss­för­håll­anden i en verk­sam­het.

– Regeringen arbetar för att skapa bättre förutsätt­ning­ar för innovationer och kunskapsintensivt företagande. Ett tydligt och enhetligt skydd för företagshemligheter är viktigt för att främja en sund konkurrens på sunda villkor, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Utredningen ska redovisas senast den 19 maj 2017.

Dir. 2016:38 Skyddet för företagshemligheter

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00