Uppdrag att förbättra tillsynen av gode män och förvaltare

Regeringen har gett ett uppdrag till sju länsstyrelser att förbättra tillsynen och stödet till gode män och överförmyndare.

En viktig del i det svenska välfärdssamhället är att de personer som på grund av sjukdom eller hög ålder inte klarar av att sköta sina egna angelägenheter får hjälp med detta. I sådana fall fyller systemet med gode män och förvaltare en viktig funktion genom att personer i alla delar av samhället agerar ställföreträdare för den enskilde och gör en insats för en medmänniska.

På senaste tiden har det uppdagats brister i länsstyrelsernas och överförmyndarnas tillsyn när det gäller gode män och förvaltare. Regeringen ger därför länsstyrelserna i uppdrag att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att tillsynen ska bli bättre, effektivare och enhetligare. I uppdraget ingår att ta ställning till hur länsstyrelsernas granskning av överförmyndarna kan utvecklas och få bättre genomslag. Länsstyrelserna ska också utveckla kunskapsöverföringen till överförmyndarna och arbeta förebyggande.

– Det är oacceptabelt om vissa gode män och förvaltare kan missbruka sin ställning utan att samhället ingriper. Därför måste tillsynen stärkas, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en kommentar.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 september 2017. Det ska genomföras i dialog med Sveriges Kommuner och Landsting

Regeringsuppdrag: Uppdrag till länsstyrelserna att förbättra tillsynen över och stödet till överförmyndarna

Artikel: Morgan Johansson efterlyser bättre tillsyn rörande gode män och förvaltare