Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Samma krav ska gälla för nyanlända som för övriga arbetssökande

Publicerad

Regelverket för etableringsinsatser bör harmoniseras med den övriga arbetsmarknadspolitiken för att skapa förutsättningar för en ökad flexibilitet och kortare etableringstider. Nyanlända inom etableringsuppdraget bör också omfattas av ett motsvarande åtgärdssystem som gäller för övriga arbetslösa, så att samma villkor och krav gäller för alla arbetssökande. Därför har regeringen beslutat om att inhämta Lagrådets yttrande över förslag om ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Ladda ner:

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson kommenterar regeringens beslut vid en pressträff kl. 12.00 i dag i Rosenbad.

Tid: Måndagen den 6 mars kl. 12.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad
Inpasseringen via Kopparporten från kl. 11.30.
Pressträffen webbsänds på regeringen.se. Medtag presslegitimation.

Syftet med det nya regelverket är att minska onödig administration och skapa förutsättningar för en ökad flexibilitet och effektivitet i etableringen.Förslaget att i så stor utsträckning som möjligt anpassa regelverket till den övriga arbetsmarknadspolitiken och reglera etableringsinsatser på förordningsnivå, istället för som idag i lag, underlättar Arbetsförmedlingens arbete med etableringen och ökar regeringens flexibilitet att snabbt göra justeringar i regelverket efter ändrade förutsättningar.

I lagrådsremissen föreslås bland annat att den så kallade rättigheten till etableringsplan tas bort och ersätts med anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program i likhet med vad som gäller för övriga arbetssökande. Nyanlända kommer, liksom övriga arbetssökande, att få en individuell handlingsplan och anvisas till den insats som bedöms leda till arbete eller studier.

Redan enligt dagens regelverk ska etableringsersättningen sänkas vid ogiltig frånvaro från etableringsinsatser. System med nedsättning av ersättning kopplat till deltagande i arbetsförberedande insatser är viktigt för att ytterligare stärka incitamenten för den enskilde att aktivt delta i nödvändiga insatser.

Nyanlända inom etableringsuppdraget bör dock omfattas av ett proportionerligt åtgärdssystem som i stort motsvarar det som i dag gäller för övriga arbetssökande. Detta innebär att den som inte deltar i de insatser som bedöms vara nödvändiga för att få ett arbete skulle kunna förlora hela eller delar av sin etableringsersättning.

Vidare föreslås det att Försäkringskassan bör ta över handläggningen av etableringsersättningen från Arbetsförmedlingen för att få en mer ändamålsenlig ansvarsfördelning. Sammantaget förväntas förslagen i lagrådsremissen och kommande regeländringar på förordningsnivå leda till en väsentlig minskning av administration hos Arbetsförmedlingen och att fler nyanlända snabbare kommer i arbete eller reguljära studier.

Förslaget är ett resultat av den migrationsöverenskommelse som regeringen ingått med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Det nya regelverket föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

 

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.