Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Nya regler om bevisinhämtning inom EU

I dag har regeringen fattat beslut om en lagrådsremiss som syftar till att förbättra möjligheterna att mellan medlemsstaterna i EU inhämta bevisning i straffrättsliga förfaranden. Förslagen kommer att bidra till att förstärka och effektivisera det brottsbekämpande arbetet.

– Med lagändringen förbättrar vi möjligheterna för de rättsvårdande myndigheterna i Sverige att utreda brott där bevisinsamling måste ske i andra medlemsländer, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Innebörden av de förslag som regeringen presenterar i lagrådsremissen är att en svensk domstol eller åklagare ska kunna utfärda en så kallad europeisk utredningsorder för erkännande och verkställighet i en annan medlemsstat, om det finns bevisning där som behövs för att utreda brott i Sverige. På motsvarande sätt ska en annan medlemsstat kunna skicka över en utredningsorder till en svensk åklagare eller domstol för att bevisning som behövs i den statens förundersökning eller rättegång ska inhämtas i Sverige.

Lagbestämmelserna, som innebär att EU:s direktiv om en europeisk utredningsorder genomförs i svensk rätt, föreslås träda i kraft den 1 december 2017.

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00