Regeringsuppdrag till Säkerhetspolisen rörande säkerhetsskydd

Regeringen har idag beslutat att Säkerhetspolisen ska redovisa en fördjupad bild av arbetet med säkerhetsskydd hos de myndigheter som har mest skyddsvärd verksamhet.

Regeringskansliet får löpande information från berörda myndigheter om hot och sårbarheter i samhället och hur myndigheterna och andra aktörer sköter sitt säkerhetsskydd. Mot bakgrund av den information som Regeringskansliet erhållit kan det konstateras att säkerhetskultur, arbete med säkerhetsanalyser och utkontraktering är särskilt angelägna områden att förbättra.

Regeringen vill nu ytterligare fördjupa kunskapsunderlaget genom att ge Säkerhetspolisen i uppdrag att redovisa en samlad bild av vilka generella brister som finns i säkerhetsskyddet bland myndigheterna. Redovisningen ska särskilt belysa problematiken med utkontraktering.

– Säkerhetspolisen har under senare år särskilt belyst de utmaningar för Sveriges säkerhet som brister rörande säkerhetsskydd och särskilt utkontraktering kan föra med sig. Det har också föranlett regeringen att vidta ett flertal åtgärder, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Med detta uppdrag vill regeringen ytterligare fördjupa sitt kunskapsunderlag.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2018.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh