Heléne Fritzon har entledigats, Migrationsminister och biträdande justitieminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Adoptionsreglerna moderniseras

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition med förslag om att modernisera adoptionsreglerna till riksdagen. Bland annat ska barnets bästa få större genomslag i adoptionsprocessen och sambor ska få adoptera på samma sätt som gifta par.

– Regeringen föreslår en modernisering av reglerna om adoption för att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten. Regelverket anpassas också för att det bättre ska spegla samhället som det ser ut i dag, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Förslagen tar sikte på både nationella adoptioner och internationella adoptioner och på adoptioner av såväl barn som vuxna. De gamla reglerna ersätts med ett nytt kapitel om adoption i föräldrabalken och en ny lag om adoption i internationella situationer. I genomsnitt sker cirka 300 internationella adoptioner per år, där merparten sker via en adoptionsorganisation.

I propositionen föreslås bland annat följande:

  • Barnets bästa ska ges störst vikt vid alla frågor som rör adoption av barn.
  • Barn som har adopterats ges en rätt att av sina föräldrar få veta att han eller hon är adopterad.
  • Sambor ska kunna adoptera på samma sätt som gifta par.
  • Det införs ingen övre åldersgräns för internationell adoption. Tvärtom tydliggörs att åldern endast är en av flera relevanta omständigheter vid en samlad bedömning av sökandens lämplighet.
  • Utredningen i adoptionsärenden ska genomföras på samma sätt som en vårdnadsutredning.
  • Medgivande att få påbörja en adoptionsprocess ska gälla i tre år i stället för som i dag två år.
  • Fler utländska adoptionsbeslut ska erkännas i Sverige utan att en särskild prövning ska behöva göras här.

Många ursprungsländer accepterar fortfarande bara gifta par, men utvecklingen går mot att acceptera sambor som adoptivföräldrar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00