Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Trafikverket får uppdrag att bidra till bredbandsutbyggnad

Publicerad

Idag, den 31 maj, ger regeringens Trafikverket i uppdrag att ta fram en modell för hur anläggning av bredband i landsbygd kan ske inom statliga vägars vägområde och förtydligar samtidigt att Trafikverket ska främja genomförandet av regeringens bredbandsmål.

Regeringen har som mål att 95 procent av hushåll och företag ska ha minst 100 Mbit/s senast 2020. Utbyggnaden pågår för fullt men det finns hinder som hotar målet. Post- och telestyrelsen har informerat regeringen om att den största utmaningen är Trafikverkets principer för bredbandsutbyggnad längs vägar i lands- och glesbygd.

- Med det här uppdraget från regeringen vill vi öka utbyggnadstakten av snabbt bredband på landsbygden. Trafikverket får nu tydliga direktiv att prioritera bredbandsutbyggnaden. Man behöver också utveckla bättre och effektivare metoder för att lägga ner fiber i våra grusvägar, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Faktaruta:

Trafikverket ska senast den 15 november 2018:

• Analysera, bedöma och föreslå var inom vägområdet anläggning av bredband kan ske om ytterslänt och släntfot inte kan användas.

• Analysera relevanta alternativa anläggningstekniker som finns att tillgå på marknaden för ledningsförläggning av bredband. Analysen ska fastställa vilka tekniker som är lämpliga att använda inom vägområdet och är förenliga med Trafikverkets väghållaransvar och en långsiktigt hållbar förvaltning av vägkapitalet.

• Identifiera risker som kan uppkomma vid anläggning av bredband i olika delar av vägområdet och användning av alternativa anläggningstekniker samt föreslå riskreducerande åtgärder.

• Informera operatörer som anlägger bredband om var anläggning av bredband kan ske i vägområdet utöver ytterslänt och släntfot, vilka alternativa anläggningstekniker som Trafikverket anser vara lämpliga samt beskriva krav om återställning av vägområdet.

Trafikverket ska senast den 31 december 2018:

• Kartlägga i den utsträckning som är möjlig vilka vägar eller vägavsnitt i landsbygd som i dag saknar möjlighet till anläggning av bredband på det sätt som Trafikverket normalt förordar, det vill säga i ytterslänt eller släntfot. Post- och telestyrelsen ska vid behov bistå Trafikverket med underlag om vilka områden i Sverige som saknar tillgång till bredband.

• Bedöma om den egna organisationen som hanterar ledningsärenden (så kallade grävtillstånd) bör utformas annorlunda, mot bakgrund av vad som framkommer i genomförandet av detta uppdrag.

Trafikverket ska inom ramen för uppdraget samråda med Post- och telestyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och ett urval av branschorganisationer och marknadsaktörer samt vid behov övriga relevanta aktörer. ”Robust fiber” är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge vägledning till den som vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät. Robust fibers kartläggning av anläggningsmetoder ska beaktas i arbetet. Trafikverket ska även beakta relevanta internationella erfarenheter av användning av sådana anläggningsmetoder.