Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Principer för en övergångsregerings budgetproposition

Publicerad

Sverige styrs av en övergångsregering. Enligt lag ska en budgetproposition lämnas senast den 15 november. Om en ny regering inte tillträder inom kort kommer det vara övergångsregeringen som lämnar en budgetproposition. Vid ett presseminarium i dag redogör regeringen för de principer som används i arbetet med budgetpropositionen.

- Sverige måste ha en statsbudget. Ingen tidigare övergångsregering har lagt en budgetproposition. Regeringen försöker därför skapa en god praxis som ger en nytillträdd regering förutsättningar att forma sin egen ekonomiska politik, säger Magdalena Andersson.

I regeringsformen, riksdagsordningen och budgetlagen finns bestämmelser om budgetpropositionen och dess innehåll. De gäller även för en budgetproposition som en övergångsregering överlämnar.

I en promemoria från Statsrådsberedningen finns vissa riktlinjer om en övergångsregerings befogenheter som använts vid granskningar av tidigare övergångsregeringar.¹ Enligt riktlinjerna bör en övergångsregering endast avgöra löpande eller brådskande ärenden och inte lägga fram propositioner som är politiskt kontroversiella eller som har en tydlig partipolitisk inriktning. Av regeringsformen följer vidare att den senaste beslutade budgeten ska fortsätta att gälla om riksdagen inte beslutat om en ny budget.

Mot denna bakgrund har särskilda principer tagits fram för utformningen av denna proposition.

Regeringen har bedömt att budgeten för 2019 bör utformas med utgångspunkt i den beslutade budgeten för 2018 med följande generella justeringar:

  • Anslag som används för förvaltnings- och investeringsändamål pris- och löneomräknas på sedvanligt sätt. Anslag som avser regelstyrda transfereringssystem justeras utifrån ändrad makroekonomisk utveckling liksom ändrade volymer (t.ex. antal personer som omfattas).
  • Anslag justeras till följd av beslutade lagar och förordningar, internationella avtal, civilrättsligt bindande avtal eller EU-rättsakter.
  • Anslag justeras om riksdagen beslutat om flyttar av ändamål och verksamheter mellan utgiftsområden.
  • Anslag justeras om det krävs för att nödvändiga samhällsfunktioner ska kunna upprätthållas.
  • För att verksamhet som baseras på ett beställningsbemyndigande för kommande år ska ges förutsättningar att bedrivas i samma omfattning 2019-2021 justeras anslagsnivåerna för alla år med hänsyn till nivån på beräknade infrianden av de ekonomiska åtagandena 2019.
  • Lagförslag som är politiskt okontroversiella, och som inte kan genomföras under pågående budgetår, inkluderas i de fall det råder politisk samsyn om förslagen.

Motsvarande principer kommer att beaktas på inkomstsidan där det är tillämpligt.

Om det är övergångsregeringen som lämnar budgetpropositionen den 15 november kommer en ny regering nästa år ha möjlighet att föreslå de justeringar och kompletteringar av statens budget som den önskar i en ändringsbudget.


¹Statsrådsberedningens pm ”En övergångsregerings befogenheter”, SB PM 1990:1, rev 2014-07-07

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrika Lindsjö Hermelin
Kommunikationschef, Finansdepartementet
Telefon 08-405 16 19
e-post till Fredrika Lindsjö Hermelin

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.