Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Forskning och innovation för ökad konkurrenskraft och återstart av svensk ekonomi

Publicerad

Forskning och innovation är avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft och återstart av ekonomin efter coronapandemin. I den forsknings- och innovationspolitiska propositionen, som presenteras under hösten 2020, föreslås att anslagen för forskning och innovation ökas med 3,4 miljarder kronor 2021. Regeringen beräknar att nivåhöjningen av dessa anslag blir 3,2 miljarder kronor 2022, 3,3 miljarder kronor 2023 och 3,7 miljarder kronor 2024. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

De pågående omställningarna i samhället kommer kräva fortsatta investeringar i forskning och innovationssystemet för att långsiktigt bidra till svensk konkurrenskraft. Det behövs satsningar som utvecklar Sverige som framstående kunskapsnation och tar tillvara människors kreativitet. Regeringens ambition med dessa satsningar är att fortsätta investera i forskning och innovation, som kan hjälpa till att möta samhällets utmaningar och omställningsförmåga, nyttiggörande av forskningsresultat samt bidra till svenska näringslivets globala konkurrenskraft.

När de privata investeringarna på forskning och innovation tillfälligt minskar till följd av coronapandemin bör staten öka sin finansiering så att forskning och innovation samt kompetensförsörjningen säkerställs. Statliga forskningsinsatser är viktiga för en grön återstart av ekonomin.

Vinnova föreslås en förstärkning av anslaget 2021 på 545 miljoner kr för att genomföra innovationssatsningar främst av systemkaraktär, med målsättning att bl.a. bidra till att möta samhällsutmaningar med innovativa lösningar, förbättra samverkan samt stimulera svenska näringslivets fortsatta förmåga att investera i forskning och innovation.

RISE AB föreslås en förstärkning av anslaget 2021 på 95 miljoner kr för att genomföra satsningar som bidrar till systemlösningar där många aktörer samverkar. Industriforskningsinstituten bedriver behovsmotiverad forskning och utveckling i global samverkan med lärosäten, näringsliv och offentlig sektor. Instituten spelar en viktig roll för nyttiggörandet och kommersialiseringen av forskning och innovation. Fokus ligger på att utveckla hållbara lösningar, vilka är grundpelare för näringslivets klimatomställning, konkurrenskraft och tillväxt.

De specifika satsningarna kommer att framgå av forsknings- och innovationspropositionen som läggs i höst. Det kommer finnas satsningar på forskning och innovation för att möta upp samhällets utmaningar, till exempel inom områdena klimat, hälsa, digitalisering, kompetensförsörjning och säkra samhällen.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.