Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen föreslår tillfällig ändring i placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna med anledning av covid-19

Publicerad

Regeringen föreslår en tillfällig ändring i Första–Fjärde AP-fondernas placeringsregler. Syftet är att ytterligare förbättra AP-fondernas investerings- och avkastningsmöjligheter och att utnyttja långsiktigheten i förvaltningen bättre i tiden av ekonomisk oro som covid-19-pandemin orsakar. Förslaget har remitterats till Lagrådet.

- Nu säkerställer vi att AP-fonderna i tiden av Corona-pandemin ännu bättre kan ta till vara långsiktigheten i förvaltningen, vilket är positivt för pensionerna, säger finansmarknadsminister Per Bolund. 

Förslaget innebär i huvudsak att Första–Fjärde AP-fonderna tillfälligt får överskrida den nuvarande röstandels­begränsningen för innehav i enskilda svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en handelsplats i Sverige - om fonderna bedömer att det är till nytta för pensions­systemet.

En förutsättning är att den över­skjutande delen förvärvas i en nyemission av aktier. Sådana innehav ska dock inte överstiga 15 procent av röstetalet för samtliga aktier i aktiebolaget. Den del av ett innehav som överstiger den nuvarande begränsningen på 10 procent av röstetalet för samtliga aktier i aktiebolaget ska avvecklas senast sju år efter förvärvet av aktier genom nyemissionen.

Avsikten är att lagändringen ska träda i kraft den 1 november 2020 och upphöra att gälla vid utgången av juni 2021. Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, har ställt sig bakom förslaget i lagrådsremissen.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anne-Therése Zetterström
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 96 58
e-post till Anne-Therése Zetterström, via registrator