Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Isabella Lövin inledningstalar vid OECD:s miljökonferens

Publicerad

Den 3 november talar miljö- och klimatminister Isabella Lövin på OECD:s globala miljöforum. I sitt tal kommer hon att ge en vision för ett nytt globalt ramverk för hantering av kemikalier och avfall efter 2020.

Skadliga ämnen återfinns överallt. Kemikalie- och avfallsfrågorna är komplexa, och för att världen ska nå en hållbar utveckling och nå de globala hållbarhetsmålen är det avgörande hur världen hanterar dessa frågor. I sitt anförande kommer miljö- och klimatminister Isabella Lövin även att tala om varför det är nödvändigt att världen agerar nu för att förbättra kemikaliehanteringen. Sverige anser att det är hög tid att blicka framåt mot ett ambitiöst globalt ramverk bortom 2020, då nuvarande ramverk löper ut, och har inlett ett högnivåsamarbete som tillsammans är pådrivande för att nå en ambitiös överenskommelse.

– Inget land kan på egen hand förhindra de stora skador farliga kemikalier åsamkar människors hälsa. Ett ambitiöst globalt ramverk kommer vara nödvändigt för att rädda liv och minska negativ miljöpåverkan från osäker kemikaliehantering, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Global kemikaliestrategi och globalt ramverk efter 2020

Idag finns en global kemikaliestrategi (SAICM) som löper ut 2020. Sverige leder tillsammans med Uruguay en högnivåallians för kemikalier och avfall för att mobilisera politiskt engagemang för en bättre global hantering av kemikalier och avfall. Alliansen består av en grupp länder och organisationer. Målet med alliansen är att ett beslut tas på FN-nivå om ett ”globalt kemikalieavtal” – en långsiktig strategi för kemikalier och avfall i likhet med Parisavtalet.

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling)

OECD har sedan starten 1961 bidragit till tillväxt, sysselsättning och ökad levnadsstandard både i medlemsländerna och i omvärlden. Organisationen arbetar med statistik och analys samt jämför och granskar sina 37 likasinnade medlemsländer. Organisationen är även ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte. Organisationens gedigna kunskaper inom alla områden som påverkar ekonomisk utveckling fyller ett behov på ett sätt som aldrig skulle kunna göras av ett enskilt land.

I september nominerade regeringen Cecilia Malmström som Sveriges kandidat till generalsekreterare för OECD. Valet av generalsekreterare sker genom beslut av OECD-medlemsländerna och presenteras den 1 mars 2021.

Utrikesdepartementet är huvudman och har samordningsansvaret för OECD-frågorna i Regeringskansliet. Det innebär att UD ska verka för tydliga prioriteringar och en samstämmig svensk politik i OECD. Varje departement ansvarar för det löpande OECD-arbetet, inklusive prioriteringar, inom departementets eget sakområde.