Pressmeddelande från Finansdepartementet

Arbetet mot korruption ska förstärkas

Publicerad

Regeringen tar nu ett nytt steg för att förstärka arbetet mot korruption. Med en handlingsplan läggs grunden för ett mer samordnat och strukturerat arbete mot korruption i den offentliga förvaltningen.

- Korruption skadar människors förtroende för institutionerna och riskerar att urholka rättsstatens legitimitet. Med utgång i handlingsplanen tar regeringen nu ett nytt och viktigt steg för arbetet mot korruption i offentlig sektor, säger civilminister Lena Micko.

Arbetet med handlingsplanen påbörjades för ett år sedan. I handlingsplanen beskrivs en målsättning för arbetet mot korruption. Där finns även rekommendationer för olika arbetssätt samt principiella utgångspunkter för det förebyggande arbetet.

Innehållet i handlingsplanen riktar sig framförallt till de statliga förvaltningsmyndigheterna men berör även statligt ägda bolag. Handlingsplanen kan också vara en del av det arbete mot korruption som bedrivs i kommuner, regioner och kommunala bolag.  

-Människor ska kunna lita på offentligt anställda och att offentlig makt utövas med respekt för lagarna och rättsstatens principer. Genom handlingsplanen kan vi vässa arbetet mot korruption i hela den offentliga förvaltningen ytterligare, säger civilminister Lena Micko.

- Sveriges Kommuner och Regioner välkomnar regeringens handlingsplan mot korruption. SKR arbetar aktivt med att stödja kommuner och regioner i arbetet mot korruption. Korruptionsbekämpning är dock ett arbete som måste föras på alla nivåer i samhället, säger Anders Knape, ordförande SKR.

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att främja antikorruptionsarbetet vid myndigheterna. Statskontoret ska bland annat ta fram ett stöd för hur man analyserar risker för korruption, utveckla samverkan mellan myndigheter som arbetar med detta samt löpande rapportera hur arbetet fortskrider. Arbetet ska pågå mellan januari 2021 och december 2023.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00