Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Staten och SKR överens om snabbtester

Publicerad

Antigentester, så kallade snabbtester, kan användas som ett komplement till PCR-testning när det finns behov av ökad testkapacitet. De kan exempelvis användas i känsliga miljöer så som särskilda boenden för äldre, eller för att upprätthålla ordinarie verksamhet inom öppenvården vid en akutmottagning för patienter som har symtom på covid-19 och söker vård av annan orsak. Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har nu slutit en överenskommelse som innebär att staten medfinansierar användningen av antigentester och regionerna åtar sig att genomföra testningen.

Staten kommer i ett första skede att betala ett ersättningsbelopp om 300 kronor för alla antigentester som regionerna utför, eller som utförs på regionernas uppdrag. Ersättningsbeloppet utgår endast för antigentester där provet tas av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan behörig personal. Åtagandet gäller för all antigentest-provtagning som utförs från och med 1 januari 2021.

Regionerna åtar sig att genomföra testningen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Regionerna kan använda resurser utanför den regionala hälso- och sjukvården, till exempel företagshälsovård eller andra privata aktörer för att utföra provtagning.

Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott från och med februari, med slutreglering den 31 januari 2022 och förutsätter att riksdagen avsätter tillräckliga medel för ändamålet under 2021.

Då det ännu finns en osäkerhet gällande användning av antigentester, samt att det även finns osäkerheter i kostnadsbilden, kan överenskommelsen omförhandlas om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras eller om tillförlitlig information om kostnadsbilden finns tillgänglig.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter