Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om att utländska medborgare måste visa upp ett negativt covid-19-test för pågående infektion vid inresa till Sverige, oavsett varifrån man reser. Syftet är att minska risken för smittspridning av de nya varianter av coronaviruset som har upptäckts i flera länder.

Den 29 januari tog regeringen emot en hemställan från Folkhälso­myndigheten som efterfrågade ett beslut av regeringen om att utländska med­borgare måste uppvisa ett negativt covid-19-test för pågående infektion för att tillåtas resa in i Sverige, med de undantag som regeringen beslutar om. Bak­grunden är att nya varianter av corona­viruset har upptäckts den senaste tiden och att det i nuläget är svårt att fullt ut bedöma vilka länder som har en stor förekomst av virus­varianterna.

Regeringen skickade ut hem­ställan på blixt­remiss till Polis­myndigheten, Kust­bevakningen och Migrations­verket. Samtidigt har EU kommit med nya rekom­mendationer om rese­restriktioner med anledning av covid-19.

Efter ett mycket intensivt arbete har regeringen i dag fattat beslut om ett generellt inrese­förbud för utländska med­borgare som inte kan visa upp ett negativt covid-19-test vid ankomsten till Sverige. Testet får som huvud­regel vara max 48 timmar gammalt. Utländska medborgare som är 18 år eller äldre omfattas av testkravet, med undantag för vissa kategorier av rese­närer som ska göra att reglerna inte träffar fel.

Regleringen skiljer sig åt beroende på om man reser från tredje land eller från ett EU- eller Schengen­land. Dessutom finns det särskilda regler för resor från Danmark, Norge och Storbritannien. Men gemen­samt är att det finns undantag från test­kravet för bland annat personer under 18 år, personer som bor i Sverige och personal inom transport­sektorn.

– Dagens beslut är viktigt för att minska inflödet av de nya vari­anter av viruset som upptäckts i flera länder. Enligt Folk­hälso­myndigheten finns det en stor osäker­het kring de nya varian­terna, och även om det nu finns en viss sprid­ning i Sverige är det viktigt att vi tar detta steg. Det kommer att minska risken för att vi får in ytter­ligare spridning, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Förordningarna träder i kraft den 6 februari, det vill säga natten mellan fredag och lördag, och gäller till och med den 31 mars.

Dagens beslut påverkar inte giltig­hets­tiden för det tillfälliga inrese­förbudet till EU via Sverige, som fort­farande gäller till och med den 31 mars.