Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förbud mot erkännande av utländska månggiften

Publicerad

Månggifte har inte någon plats i ett jämställt och modernt sam­hälle. Regeringen har därför i dag över­lämnat en proposi­tion till riksdagen med förslag om att huvud­regeln ska vara att inga utländska mång­giften ska erkännas i Sverige.

– Att män tillåts ingå äktenskap med flera kvinnor är inte förenligt med den princip om lika­behand­ling av makar som svensk rätt bygger på och kraven på jäm­ställd­het, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Prop. 2020/21:149 Förbud mot erkännande av utländska månggiften  

I Sverige är det förbjudet att vara gift med flera personer samtidigt. Men i flera andra länder är poly­gama äktenskap tillåtna. Sådana äkten­skap godkänns idag inte i Sverige, om någon av de inblandade var svensk med­borgare eller hade hemvist här när äkten­skapet ingicks. Utländska mång­giften utan sådan anknyt­ning till Sverige betraktas däremot i dag av Skatte­verket som giltiga. Det nya förslaget innebär en ändring på det och att dessa inte heller erkänns.

Regeringens förslag innebär att även om man har gift sig i ursprungs­landet före ikraft­trädandet och där­efter kommit till Sverige, så kommer äkten­skapet inte erkännas fram­över. För­budet ska gälla oavsett om parterna hade anknyt­ning till Sverige eller inte när de gifte sig. Undan­tag från förbudet ska endast kunna göras om det i ett enskilt fall finns synner­liga skäl.

I propositionen lämnas även andra förslag, bland annat ett utvidgat förbud mot erkän­nande av äkten­skap mellan nära släktingar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh